4 mln zł dla pacjentów dzięki wsparciu Rzecznika Praw Pacjenta

0
190

Choć epidemia utrudnia rozpoznawanie spraw przez sądy, w ostatnim czasie zapadło kilka kolejnych prawomocnych wyroków w postępowaniach, w których czynny udział brał Rzecznik Praw Pacjenta. Zakończone dotąd 32 sprawy przyniosły pacjentom na mocy wydanych orzeczeń i zawartych ugód łącznie ponad 4 mln zł zadośćuczynień i odszkodowań, nie licząc odsetek i rent.

Poznań: Odszkodowanie z bezpłodność

Rzecznik wstąpił do postępowania przed sądem pierwszej instancji, żądając zapłaty dodatkowej kwoty tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjentki, bez zgody której w trakcie zabiegu usunięto jej drugi jajnik oraz macicę. Spowodowało to bezpłodność, a także poważne powikłania pooperacyjne.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd Okręgowy podkreślił, że pracownicy placówki medycznej powinni zadbać o to, aby pacjentce udzielono wyczerpującej informacji o zakresie zabiegu oraz związanych z nim powikłaniami. Powinni również otrzymać pisemną zgodę pacjentki na tę operację.

Sąd przyznał pacjentce jedną kwotę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a także odszkodowanie i rentę. Ponieważ jednak roszczenia z tytułu ustawy o prawach pacjenta (art. 4) oraz kodeksu cywilnego (art. 445) są całkowicie odrębne, sąd zobowiązany był do wskazania oddzielnych sum obydwu zadośćuczynień.

W wyniku apelacji Rzecznika Praw Pacjenta przyznane zostały odrębne kwoty zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia (100 tys. zł) oraz naruszenia praw pacjentki (50 tys. zł). Kobiecie znacząco podwyższono także rentę oraz odszkodowanie. Sąd podkreślił ponadto, że wniosek RPP należało potraktować jako odrębny pozew wniesiony na rzecz pacjentki, a następnie połączyć obie sprawy do łącznego rozpoznania (sygnatura akt: I ACa 310/19).

Szczecin: Wyższe zadośćuczynienie za opoźnienia w leczeniu

Sprawa ta dotyczyła odpowiedzialności cywilnej wynikającej z kilkumiesięcznego opóźnienia w diagnostyce i leczeniu raka piersi, do której doszło z winy podmiotu leczniczego.

Także w tej sprawie Rzecznik wstąpił do procesu, wnosząc o zapłatę wyższego zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta.

Sąd pierwszej instancji przyznał jedną łączną kwotę – 50 tys. zł, z czego przed procesem wypłacono już 20 tys. zł. RPP wniósł apelację. Sąd drugiej instancji  podwyższył zadośćuczynienie o kolejne 40 tys. zł. Pacjentka otrzymała w sumie 110 tys. zł zadośćuczynienia (sygnatura akt: I ACa 187/20)

Bydgoszcz: Wsparcie w uzyskaniu zadośćuczynienia

Pacjentka zgłosiła się do szpitala z powodu obumarcia ciąży. Podmiot leczniczy nie zapewnił jej prawidłowej opieki okołoporodowej. W efekcie naruszone zostały prawa pacjentki do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością oraz do poszanowania jej intymności i godności.

W tej sprawie Rzecznik najpierw wezwał podmiot leczniczy do dobrowolnej zapłaty na rzecz pacjentki zadośćuczynienia w wysokości 15 tys. zł. Ten uznał roszczenie w wysokości 3,5 tys. zł. W związku z powyższym RPP wniósł powództwo do sądu, który przyznał pacjentce pełną kwotę 15 tys. zł. zadośćuczynienia (sygnatura akt: XIV C 1485/19).

Białystok: Zadośćuczynienie za niewłaściwą diagnozę

Na skutek upadku pacjentka trafiła na SOR szpitala nr 1 ze stłuczeniem barku, ramienia i biodra. Personel medyczny zalecił jedynie użycie żelu przeciwbólowego. Przez długi czas pacjentka odczuwała bardzo silne dolegliwości bólowe, aż w końcu trafiła do szpitala nr 2, gdzie stwierdzono zastarzałe złamanie szyjki kości udowej. Pacjentka ponownie trafiła do szpitala nr 1, gdzie przeprowadzono operację kończyny dolnej. Mimo że zgłaszała również ból barku, personel medyczny nie podjął żadnych dodatkowych działań, by ustalić tego powód.

W tej sprawie Rzecznik przeprowadził postępowanie wyjaśniające wobec szpitala nr 1, w którym stwierdził naruszenie prawa pacjentki do świadczeń zdrowotnych. W ramach tego postępowania uzyskał również opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone było również przez wojewódzką komisję do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wówczas szpital nr 1 proponował zawarcie ugody na kwotę 1 tys. zł, na którą pacjentka się nie zgodziła.

Sąd Rejonowy w Białymstoku wydał wyrok w trybie uproszczonym, z uwzględnieniem załączonych do pozwu dokumentów przekazanych przez RPP. Sąd uznał, że odpowiednią kwotą zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw pacjenta jest 10 tys. zł. Szpital nie zakwestionował tego rozstrzygnięcia (sygnatura akt: XI C 1539/20)

W powyższych sprawach obok zadośćuczynienia na rzecz pacjenta zasądzone zostały także odsetki ustawowe liczone od terminu wynikającego z wezwania do zapłaty.

Obecnie RPP prowadzi ponad 60 spraw sądowych w całej Polsce, od sądów rejonowych po Sąd Najwyższy.

(AM, źródło: Rzecznik Praw Pacjenta)