EIOPA odpowiedziała Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu Solvency II

0
504

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował opinię dla Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu systemu Wypłacalność II (Solvency II). Jest to efekt prawie dwuletnich prac nad przeglądem dyrektywy i odpowiedź na prośbę KE z lutego 2019 r.

Przygotowując opinię, EIOPA miała na celu wprowadzenie wyważonej aktualizacji systemu Wypłacalność II, która odzwierciedli sytuację gospodarczą i uzupełni zestaw narzędzi nadzorczych. Urząd jest zdania, że z perspektywy ostrożnościowej ramy regulacyjne Wypłacalności II działają dobrze i nie są obecnie potrzebne żadne fundamentalne zmiany, natomiast istnieje potrzeba szeregu poprawek, aby ramy te nadal dobrze funkcjonowały jako podstawa systemu nadzoru opartego na analizie ryzyka.

Opinia i dokumenty jej towarzyszące odnoszą się do bardzo wielu aspektów systemu Wypłacalność II. Zdaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego warto zwrócić uwagę na nowe propozycje dotyczące zastosowania zasady proporcjonalności. W jego ocenie zmiany proponowane w tym zakresie zmierzają do skonkretyzowania i ułatwienia stosowania tej zasady, dotychczas bardzo ogólnie sformułowanej, poprzez stworzenie zasad określania podmiotów uprawnionych do korzystania z uproszczeń oraz określenie wprost możliwych uproszczeń w zakresie wszystkich trzech filarów systemu Wypłacalność II (z możliwością zastosowania także innych, ale pod pewnymi warunkami).

Urząd zwraca uwagę, że daleko idące zmiany proponuje się także w zakresie harmonizacji systemów gwarancyjnych w ubezpieczeniach oraz w przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Proponuje się też wprowadzenie do systemu Wypłacalności II elementów prewencyjnych odnośnie do zapobiegania kryzysom na poziomie rynku finansowego jako całości (uwzględnienie perspektywy makroostrożnościowej). 

W skład opublikowanego pakietu dokumentów wchodzą:

  • opinia ws. przeglądu 2020 systemu Wypłacalność II („Opinion on the 2020 review of Solvency II”),
  • notatka informacyjna podsumowująca najważniejsze elementy opinii („Factsheet: overview on EIOPA’s Opinion on the 2020 review of Solvency II”),
  • analiza źródeł zmian zaproponowanych w opinii („Background analysis”) – UWAGA: w załącznikach do tego dokumentu znajdują się propozycje zmian w treści przepisów Wypłacalność II,
  • załącznik do analiz źródeł zmian dotyczący ubezpieczeń katastrof naturalnych („Annex to the analysis background document on NatCat policy conditions”),
  • ocena wpływu proponowanych rozwiązań („Background impact assessment”),
  • raport dotyczący formularzy sprawozdawczych („Report on quantitative reporting templates”),
  • załącznik do raportu dotyczącego formularzy sprawozdawczych („Annex to the report on quantitative reporting templates”).

(AM, źródło: KNF)