Bancassurance w coraz większej depresji

0
795

Trzy kwartały obecnego roku były kolejnym okresem, w którym przypis składki wypracowany przez bankowy kanał dystrybucji ubezpieczeń znowu osiągnął historycznie niski rezultat. Drugie z rzędu pogorszenie rezultatu sprzedażowego w bancassurance majątkowym i osobowym sugeruje, że możemy mieć do czynienia ze stałym trendem.

Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU), na dzień 30 września 2020 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 4,13 miliarda złotych, o 20,9% mniej niż przed rokiem. Był to też najniższy rezultat uzyskany na przestrzeni ostatnich lat. Z raportu Izby wynika bowiem, że po 9 miesiącach 2019 r. bancassurance wypracowało 5,21 mld zł, a dwa lata temu – 5,85 mld zł składek. Z kolei po 3 kwartałach 2017 r. kanał bankowy legitymował się wynikiem na poziomie 7,57 mld zł.

Sektor życiowy

Z raportu Izby wynika, że dziewięciomiesięczny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 2752 miliona złotych – o 24,1% mniej niż na koniec września 2019 r. (3627 mln zł). Podobnie jak w przypadku całego segmentu, tak i tutaj było to najsłabsze osiągnięcie na przestrzeni ostatnich lat. Składka wypracowana przez kanał bankowy w III kw. 2018 r. uplasowała się bowiem na poziomie 4461 mln zł, a na koniec września 2017 r. wyniosła 6319 mln zł. Po 9 miesiącach 2020 roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 17,9% (w latach 2019-17 odpowiednio: 22,8%, 27,2% i 34,5%). 51% przypisu w bancassurance życiowym pochodziło z produktów inwestycyjnych, 42% z ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktem bankowym, a 7% – z niepowiązanych. Rok wcześniej było to odpowiednio: 53%, 42% i 5%.

Polisy inwestycyjne

1362 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych – o 20% mniej niż przed rokiem (1695 mln zł). Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych spadł z 1932 mln zł na koniec września ub.r. do 1390 mln zł (-28% r/r).

1072 mln zł zebrane z ubezpieczeń inwestycyjnych wypracowały umowy ze składką jednorazową – o 32% mniej niż rok wcześniej (1567 mln zł). Z tej kwoty za 993 mln zł (1493 mln zł rok wcześniej, -33% r/r) odpowiadały polisy z gr. 3, czyli ubezpieczenia z UFK. Pozostałe 79 mln zł przypisu w tym segmencie wygenerowały umowy inwestycyjne z gr. 1 (74 mln zł przed rokiem, +7% r/r). Pozostałe 318 mln zł wygenerowały umowy ze składką regularną (366 mln zł przed rokiem, -13% r/r). W tej grupie „uefki” wypracowały 296 mln zł składek, o 15% mniej niż rok wcześniej, kiedy to przypis w grupie trzeciej osiągnął poziom 346 mln zł. Natomiast polisy z gr. 1 odpowiadały za 23 mln zł przypisu. Rok wcześniej było to 19 mln zł, co oznacza wzrost o 19% r/r.

W ubezpieczeniach inwestycyjnych grupy 1 dominującą formą umów są „grupówki” (84% vs. 86% na koniec września 2019 r.). Inaczej jest w grupie 3, gdzie polisy indywidualne stanowią 87% wszystkich zawartych umów w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku wobec 90% rok wcześniej.

Polisy ochronne

Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych 1166 mln zł przypisu wypracowały umowy powiązane produktem bankowym (1511 mln zł przed rokiem). W tej grupie zdecydowana większość składek pochodziła z ubezpieczeń ze składką jednorazową – 718 mln zł vs. 1114 mln zł rok wcześniej (-36% r/r). Ubezpieczenia ze składką regularną odpowiadały za 448 mln zł przypisu (397 mln zł, +15% r/r).

W polisach ochronnych niepowiązanych z produktem bankowym zebrano w sumie 195 mln zł – więcej niż przez 3 kwartały ub.r., kiedy to przypis z tego typu produktów wyniósł 184 mln zł. Umowy ze składką regularną wypracowały 183 mln zł vs. 162 mln zł na koniec września 2019 r. (+13% r/r). Ubezpieczenia ze składką jednorazową wygenerowały zaś 12 mln zł składek – o 43% mniej niż przed rokiem (22 mln zł). Większość umów w życiowych produktach ochronnych stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 85% (powiązane z produktem bankowym) i 87% (niepowiązane). Przed rokiem było to odpowiednio: 87% i 81%.

Coraz niższa średnia składka w polisach inwestycyjnych

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 5957 zł dla umów ze składką jednorazową (7982 zł rok wcześniej, -25% r/r) oraz 3232 zł dla umów ze składką okresową (3228 zł, bez zmian). Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 421 zł (499 zł przed rokiem, -16% r/r), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 221 zł (191 zł, +16% r/r).

Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej – 572 zł (682 zł po 3 kw. 2019 r., -16% r/r), przy okresowej – 422 zł (229 zł, +84% r/r).

Niezagrożona pozycja polis okołoproduktowych

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,97 mln szt. z ogólnej liczby 5,95 mln umów zawartych w bankowym kanale dystrybucji ubezpieczeń z działu I przez 9 miesięcy 2020 r. Oprócz tego zawarto również 0,61 mln szt. umów stand alone i 0,37 mln szt. inwestycyjnych.

Sektor non-life

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 1374 mln zł składek. Po raz drugi w tym roku kanał bankowy odnotował gorszy rezultat niż 12 miesięcy wcześniej, co jest ewenementem na tle widocznego w ostatnich latach stałego wzrostu przychodów z bankowej dystrybucji polis z działu II. Rezultat uzyskany na koniec września 2020 r. był wyraźnie niższy od wyniku uzyskanego rok wcześniej – 1586 mln zł (-13%) – ale tylko minimalnie słabszy od osiągnięcia po 9 miesiącach 2018 r. (1387 mln zł) oraz lepszy od przypisu z tego samego okresu 2017 r. (1247 mln zł). Po 9 miesiącach 2020 roku udział bancassurance non-life w wyniku całego działu II uplasował się na poziomie 4,4% (w latach 2019-17 odpowiednio: 5,1%, 4,6% i 5,5%). 66% składek majątkowych i osobowych w kanale bankowym wygenerowały umowy indywidualne, natomiast 34% – grupowe. Rok temu było to odpowiednio 70% i 30%.

Największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 1–2, czyli wypadkowych i chorobowych, które wypracowały 463 mln zł składek (540 mln zł rok wczesniej, -14% r/r). Segment ten wyprzedził drugie pod względem zebranej składki polisy z gr. 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych (348 mln zł v. 305 mln zł, +14% r/r) oraz polisy z gr. 14–16, czyli kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe (241 mln zł vs. 406 mln zł, -41% r/r).

Najliczniejsze są ubezpieczenia finansowe

Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14–16 – 7753 tys. szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 8–9 (3697 tys. szt.) a trzecie – polisy z gr. 1–2 (3689 tys. szt.). Na koniec września 2020 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 18,972 mln szt. umów.

***

W raporcie uwzględnione zostały wyniki 20 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 96,1% przypisu działu I, oraz 18 towarzystw majątkowych, odpowiadające za 88,1% wyniku sprzedażowego działu II.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl