EIOPA chce ucywilizować praktyki różnicowania cen ubezpieczeń

0
1461

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozpoczął 11 lipca trzymiesięczne konsultacje publiczne dotyczące projektu oświadczenia nadzorczego w sprawie praktyk różnicowania cen. EIOPA rozumie te ostatnie jako techniki wyceny, w których konsumenci o podobnych cechach ryzyka i kosztu usługi są obciążani różnymi składkami za te same produkty ubezpieczeniowe.

Stwierdzenie odnosi się w szczególności do „price walking”. Urząd wyjaśnił, że to pojęcie odnosi się do praktyki podnoszenia składek na etapie odnowienia w oparciu o analizę cech charakterystycznych dla danego konsumenta w celu przewidzenia zachowań niezwiązanych z ryzykiem lub kosztem usług, np. podwyżki składki, którą indywidualny konsument będzie tolerował przed zakupem ubezpieczenia u innych dostawców produktów ochronnych.

Celem EIOPA jest wzmocnienie ochrony konsumentów poprzez zapobieganie ich niesprawiedliwemu traktowaniu oraz promowanie większej konwergencji w nadzorze praktyk różnicowania cen. Ma to zapobiec uszczerbkowi w interesie konsumentów poprzez odpowiednie procesy nadzoru i zarządzania produktami (POG).

Urząd podkreślił, że chociaż obecne ramy prawne Unii Europejskiej dopuszczają pewne praktyki różnicowania cen, takie jak rabaty handlowe, marketingowe i gwarancyjne, to on sam jest zdania, że niektóre rodzaje praktyk nie są zgodne z w/w ramami i prowadzą do niesprawiedliwego traktowania konsumentów. W szczególności praktyki związane ze zmianą cen mogą mieć szkodliwy wpływ na ubezpieczających, którzy prawdopodobnie nie zmienią usługodawcy. Praktyki te niesprawiedliwie karzą lojalnych klientów i mogą nieproporcjonalnie wpływać na grupy szczególnie wrażliwe, takie jak osoby starsze.

Dlatego też w swoich oczekiwaniach nadzorczych EIOPA określa, że ubezpieczyciele, którzy chcą stosować praktyki różnicowania cen, muszą wykazać, iż posiadają odpowiednie środki POG dla zapewnienia sprawiedliwego traktowania konsumentów i ograniczenia ryzyka konsumenckiego.

AM, news@gu.com.pl

(źródło: EIOPA)