Grecja: Ubezpieczyciele najwięcej mają papierów dłużnych

0
314

W I kwartale 2024 r. całkowita wartość aktywów firm ubezpieczeniowych wzrosła o 301 mln euro r/r i wyniosła 20,59 mld euro. Całkowite depozyty ubezpieczycieli zmalały o 217 mln euro, do 740 mln euro na koniec marca: depozyty w krajowych instytucjach kredytowych zmalały o 159 mln euro, do 575 mln euro, natomiast depozyty w bankach zagranicznych zmalały o 58 mln euro, do 165 mln euro.

Udział depozytów w aktywach ogółem spadł do 3,6% w I kw. 2024 r. – z 4,7% w poprzednim kwartale. Wartość ulokowana w papiery dłużne wzrosła do 10,57 mld euro, a udział papierów dłużnych w aktywach ogółem wynosi 51,3%. Wartość inwestycji w fundusze wzajemne wzrosła do 5,81 mld euro, a ich udział w aktywach ogółem wynosi 28,2%. Wartość inwestycji w akcje i inne prawa własności wzrosła do 960 mln euro, z 881 mln euro w poprzednim kwartale, a ich udział w aktywach ogółem wzrósł do 4,7%, z 4,3% w poprzednim kwartale.

(AC, źródło: Xprimm)