Inwestycje „uefek” będą bezpieczniejsze

0
847

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad związanych z lokowaniem przez zakład ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający. Konieczność wydania aktu powstała w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 1723).

Proponowane rozporządzenie implementuje art. 133 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, str. 1, z późn. zm.). Dzięki wdrożeniu wskazanego przepisu ubezpieczający będący osobą fizyczną lub ubezpieczony (osoba fizyczna ponosząca koszt składki ubezpieczeniowej), ponoszący ryzyko lokaty, zostaną objęci poziomem ochrony zbliżonym do tego, jaki mają zapewniony uczestnicy Funduszy Inwestycyjnych Otwartych w zakresie prowadzonej przez te fundusze działalności lokacyjnej.

W uzasadnieniu do projektu MF wyjaśnia, że regulacja wykluczy możliwość stosowania przez zakłady w ramach polis z UFK spekulacyjnych i specjalistycznych strategii inwestycyjnych, które powinny być zastrzeżone dla klientów profesjonalnych, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie rynków finansowych oraz instrumentów finansowych będących na nich przedmiotem obrotu.

„Przepakowywanie takich ryzykownych instrumentów finansowych lub produktów rynku kapitałowego w ubezpieczenie na życie z UFK zagraża nie tylko interesowi nieświadomych faktycznego ryzyka klientów zakładów ubezpieczeń, ale także sytuacji finansowej niektórych zakładów ubezpieczeń, które ponoszą ryzyko związane z powiązaniem swojej sytuacji finansowej z sytuacją finansową niektórych TFI i wartością wypłacanych zakładowi ubezpieczeń zachęt finansowych za angażowanie środków UFK w fundusze inwestycyjne (tzw. kick-backi), [ponoszą też] ryzyko reputacyjne oraz ryzyko wypłaty odszkodowań i kar finansowych związanych ze wskazywaniem przez klientów na nieprawidłowości związane z oferowaniem przez zakłady ubezpieczeń umów ubezpieczenia na życie z UFK i wynikających ze skarg klientów spraw sądowych i działań organów państwowych (UOKiK, Rzecznik Finansowy, UKNF)” – czytamy w uzasadnieniu.

Zdaniem projektodawcy przyjęcie proponowanego rozporządzenia pozwoli na znaczące ograniczenie negatywnych zjawisk na rynku polis z UFK.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 30 maja 2024 r.

(AM, źródło: RCL)