Jak spełnić obowiązek szkoleniowy wymagany ustawą

0
598

Przed nami gorący czas – rozpoczął się wzmożony ruch w szkoleniach zawodowych dla branży ubezpieczeniowej (IDD). To dobry moment, aby przypomnieć kilka istotnych kwestii związanych z obowiązkiem szkoleniowym.

Kogo dotyczą szkolenia zawodowe (IDD)?

 • osoby wykonującej czynności agencyjne,
 • osoby wykonującej czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń,
 • osoby wykonującej czynności brokerskie w zakresie reasekuracji,
 • osoby wykonującej czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń,
 • osoby wykonującej czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji,

Osoby wchodzące do branży ubezpieczeniowej pierwsze szkolenie zawodowe w wymiarze minimum 15 h zobowiązane są zrealizować w terminie 18 miesięcy od dnia:

 • wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych osoby wykonującej czynności agencyjne, osoby wykonującej czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub osoby wykonującej czynności brokerskie w zakresie reasekuracji;
 • rozpoczęcia wykonywania czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń lub czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji przez osoby wykonujące takie czynności.

Osoba doskonaląca swoje umiejętności zawodowe ma obowiązek zrealizowania przynajmniej 15 godzin szkoleń zawodowych zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń.

Dla ułatwienia, rynek w większości przyjął zasadę, że obejmuje obowiązkiem osoby zarejestrowane i wpisane do rejestru w poprzednim roku kalendarzowym.

Czy 15 godzin szkoleń w ciągu roku jest wystarczające w stosunku do ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu pośrednika ubezpieczeniowego? Jak wygląda to w praktyce.

Stanowisko UKNF dotyczące realizacji obowiązku doskonalenia umiejętności zawodowych z 12 lutego 2020 r. doprecyzowuje i jednoznacznie określa, że w sytuacji, gdy osoba obowiązana proponuje klientom zawarcie umów z różnych działów, grup i rodzajów ubezpieczeń, wymiar 15 godzin będzie niewystarczający.

Zatem właściwe będzie realizowanie szkoleń w wyższym wymiarze, adekwatnym do zakresu oferowanych umów.

Co rekomendujemy?

Realizując szkolenia w obszarze IDD, wydając oraz konfekcjonując zaświadczenia dla TU wystawiane przez inne organizacje, mamy szeroki pogląd na praktyki rynku. 
Dla dobra wszystkich stron zaangażowanych w proces IDD dzielimy się doświadczeniem i wnioskami sprawdzonych praktyk rynkowych.

O czym należy pamiętać:

 • Dostarczenie zaświadczeń do TU majątkowego – minimum 15 h z grupy II
 • Dostarczenie zaświadczeń do TU Życiowego – minimum 15 h z grupy I
 • Multiagencje mające w ofercie zarówno ubezpieczenia majątkowe, jak i życiowe – należy ustalić proporcjonalnie w zależności od wielkości przypisu z danej grupy. Dla przykładu multiagencja dystrybuująca w 70% majątek, w 30% życie – minimum 15 h z działu II oraz 6 h z działu I.

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną lub wystawiającą zaświadczenie z przebytego szkolenia:

 • Zwróć szczególną uwagę na wpisanie wszystkich danych wymaganych ustawą o IDD.
 • Wpisz grupę ubezpieczeń, której dotyczy szkolenie (nie jest to jednoznaczny wymóg ustawowy, ale w świetle konieczności „wylegitymowania się” z 15 h osobom, które proponują klientom zawarcie umów ubezpieczenia z różnych działów, grup i rodzajów ubezpieczeń – naszym zdaniem staje się konieczne podanie działu, do którego kwalifikuje się szkolenie.
 • Podpisz dokument elektronicznie – naszą rekomendacją jest podpis elektroniczny kwalifikowany (U.d.u. nie zawiera definicji podpisu elektronicznego. Znajduje się ona w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (OJ L 257, 28.8.2014, p. 73–114), zwane dalej: rozporządzeniem. Art. 3 pkt 10 rozporządzenia definiuje podpis elektroniczny, jako „dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis”.
 • Stosuj przejrzysty wzorzec zaświadczenia, łatwy do analizy dla osób sprawdzających dokument.

Jeśli jesteś osobą szkoloną (agent, OFWCA, dystrybutor, broker), sprawdź:

 • czy twoje dane na zaświadczeniu są poprawne,
 • czy zaświadczenie dotyczy aktualnego roku kalendarzowego,
 • czy jest podpisane (często się zdarza, że osoby szkolone pobierają dokument elektroniczny przed podpisaniem go przez osobę uprawnioną).

Jeśli twój dokument zawiera błędy, zwróć się do jego wystawcy i poproś o korektę.

To ciebie dotyczy obowiązek realizacji szkoleń, a w razie kontroli okazania prawidłowo wystawionego zaświadczenia.

Pamiętaj, aby przekazując zaświadczenia do osób je sprawdzających:

 • dokumenty były czytelne,
 • niepodzielone na odrębne strony (ciężko przyporządkować drugą stronę do dokumentu źródłowego),
 • dokument elektroniczny pozostał w oryginalnej wersji (jako plik elektroniczny, nigdy skan),
 • nie skanować wielu dokumentów – zaświadczeń z podpisem odręcznym,
 • nie przekazywać tego samego dokumentu kilka razy (dubel).

Warto pamiętać, że na końcu całego procesu związanego z IDD jest ktoś, kto musi przeanalizować wszystkie dokumenty, sprawdzić liczbę godzin w danych grupach ubezpieczeń i je zaraportować.

W eOFWCA.pl podczas sprawdzania zaświadczeń korzystamy z automatycznego narzędzia opartego na robotyce – co znacznie przyspiesza proces sprawdzania i raportowania. Analiza wymaga, aby przekazane dokumenty były jak najbardziej zunifikowane.

Ułatwmy sobie wzajemnie pracę. Będzie to korzyścią dla całej branży.

Joanna Jastrzębska
członkini zarządu, obszar szkoleń
eOFWCA.pl