KE nakazała Węgrom wycofanie weta wobec przejęcia Aegon przez VIG

0
495

Komisja Europejska stwierdziła, że decyzja Węgier o zawetowaniu nabycia węgierskich spółek zależnych Aegon przez Vienna Insurance Group naruszyła art. 21 unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (EUMR), który przyznaje KE wyłączną kompetencję dla koncentracji o wymiarze unijnym. Organ nakazał Węgrom wycofanie weta pod groźbą skierowania sprawy do TSUE.

12 sierpnia ubiegłego roku Komisja bezwarunkowo zaakceptowała transakcję na podstawie unijnego rozporządzenia w sprawie połączeń. Wcześniej jednak (6 kwietnia) VIG została poinformowana przez węgierskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, że nie wyrazi ono zgody na przejęcie lokalnych spółek Aegon na podstawie nadzwyczajnego ustawodawstwa dotyczącego bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wprowadzonego w kontekście pandemii Covid-19. Ministerstwo argumentowało, że przejęcie zagrażało uzasadnionym interesom Węgier.

Z tego powodu 29 października KE wszczęła dochodzenie w sprawie powyższej decyzji. Po dokonaniu wstępnej oceny w dniu 20 stycznia 2022 r. Komisja poinformowała Węgry o swoim wstępnym wniosku, że weto naruszyło art. 21 Rozporządzenia UE w sprawie połączeń (EUMR). Zgodnie z nim to ona ma wyłączną kompetencję do badania koncentracji o wymiarze unijnym, a państwa członkowskie mogą podejmować środki w celu ochrony uzasadnionych interesów jedynie pod pewnymi warunkami. Środki te muszą być zgodne z ogólnymi zasadami i innymi przepisami prawa Unii oraz muszą mieć na celu rzeczywiście ochronę uzasadnionego interesu.

Po przeprowadzeniu dochodzenia i po wysłuchaniu argumentów władz węgierskich KE powzięła wątpliwości co do tego, czy weto rzeczywiście miało na celu ochronę uzasadnionych interesów Węgier zgodnie z zasadami EUMR. W szczególności to, w jaki sposób nabycie przez VIG aktywów Aegon zagroziłoby fundamentalnym interesom państwa, skoro oba podmioty są unijnymi ubezpieczycielami o ugruntowanej pozycji, obecnymi na Węgrzech. Komisja stwierdziła, że władze węgierskie powinny były powiadomić ją o swoim zamiarze weta przed jego wdrożeniem, a zaniechanie tego stanowiło naruszenie art. 21 EUMR.

Ponadto KE uznała, że prawo weta ograniczało prawo VIG do angażowania się w transakcję transgraniczną, a władze węgierskie nie wykazały, że środek był uzasadniony, odpowiedni i proporcjonalny. W rezultacie organ doszedł do wniosku, że weto było niezgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi swobody przedsiębiorczości, a zatem naruszało art. 21 EUMR.

W decyzji z 21 lutego KE nakazała Węgrom wycofanie weta do 18 marca 2022 r. Ostrzegła też, że jeżeli decyzja nie zostanie wdrożona, to może zdecydować o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Więcej na temat przebiegu wydarzeń w transakcji przejęcia Aegon przez VIG:

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl