Klienci potrzebują doradców finansowych

0
741

Zmiany zachodzące współcześnie na rynkach finansowych związane ze wzrostem poziomu konkurencji, pojawienie się nowego segmentu rynku finansowego FinTech, coraz większa liczba regulacji konsumenckich, coraz większa rola technologii informacyjnych w tworzeniu i dystrybucji produktów finansowych, a także zmiany potrzeb klientów oraz wzrost ich świadomości finansowej stanowią wyzwanie dla rynku usług finansowych.

W ostatnim czasie w szybkim tempie na rynek finansowy wchodzi sztuczna inteligencja, która jest wykorzystywana do oferowania klientom detalicznym usług finansowych, w tym robo-doradztwa w zakresie inwestycji. Zmienne otoczenie makroekonomiczne, regulacyjne, technologiczne, podatkowe, a także coraz częściej występujące tzw. czarne łabędzie (pandemia Covid-19, wojna w Ukrainie) skłaniają do refleksji nad koniecznością zaplanowania swoich działań finansowych przez gospodarstwa domowe w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, a także przejęcia kontroli nad budżetem domowym i osobistym bilansem majątkowym.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi doradca finansowy, nazywany planerem finansowym, który jest znany na świecie już od ponad 50 lat (jego powstanie datuje się na 12 grudnia 1969 r., kiedy odbyło się w Chicago spotkanie 12 przedstawicieli środowiska finansowego pod przewodnictwem Lorena Duntona, tzw. Chicago 13).

Doradca finansowy opracowuje indywidualne plany finansowe dla klientów na podstawie przeprowadzonej analizy ich sytuacji, potrzeb finansowych oraz dostępnych na rynku finansowym produktów.

Modelowy doradca

W ujęciu modelowym doradca finansowy powinien spełniać cztery cechy E:

Education – kształcenie w zakresie działania doradcy finansowego, a także ciągłe doskonalenie zawodowe w trakcie wykonywania zawodu tzw. CPD;

Examination – sprawdzenie wiedzy i umiejętności matematycznych poprzez przystąpienie do egzaminu na określony certyfikat;

Experience – doradca powinien posiadać określone doświadczenia na rynku usług finansowych;

Ethics – doradca powinien przestrzegać kodeksu etyki opracowanego przez stowarzyszenie doradców finansowych, w którym jest zrzeszony.

Celem pracy doradcy jest ochrona majątku klienta i realizacja celów zapewniających klientowi bezpieczeństwo finansowe. Doradca przed zaoferowaniem klientowi usługi doradztwa przeprowadza analizę jego indywidualnej sytuacji i potrzeb finansowych. Plan finansowy zarekomendowany przez doradcę uwzględnia potrzeby finansowe klienta, wskazując kierunki ich realizacji w krótkim, średnim i długim okresie. Doradca wyjaśnia klientowi istotę rekomendowanego produktu finansowego, ryzyka związanego z jego nabyciem oraz informuje o systemach gwarantujących bezpieczeństwo majątku klienta. 

Z założenia doradca finansowy powinien reprezentować interesy klienta i być przez niego wynagradzany w postaci honorarium (fee) jako niezależny doradca finansowy (IFA), jednak we wstępnej i przejściowej fazie rozwoju rynku dopuszcza się wynagrodzenie w postaci prowizji od instytucji finansowej za sprzedaż określonych produktów finansowych, służących realizacji celów i potrzeb klienta zapisanych w osobistym planie finansowym.

Twoja droga do sukcesu

Również w Polsce obserwujemy rozwój tego zawodu od 20 lat. Europejska Akademia Planowania Finansowego, obecnie Akademia Planowania Finansowego im. Franciszka Roberta Zięby funkcjonuje na rynku polskim od 2004 r. jako przedstawiciel na Polskę Europejskiej Akademii Planowania Finansowego w Bad Homburg (Niemcy). Do tej pory przeszkoliła ponad 2500 osób. Kształci profesjonalnych doradców finansów osobistych na podstawie europejskich standardów planowania finansowego oraz zgodnie ze standardami ISO 22222 Planowanie finansów osobistych.

Szkolenia przygotowują do wykonywania zawodu doradcy finansowego zgodnie z wymaganiami Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych zatwierdzonego 15 października 2013 r. Według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy zawód ten wchodzi w kategorię tzw. grupy elementarnej 2412- Doradcy finansowi i inwestycyjni (w Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie 2412 Financial and investment advisers).  

Wykładowcami podczas kursów przygotowujących do certyfikatów są uznani praktycy z sektora finansowego oraz rozpoznawalni przedstawiciele środowiska akademickiego. Program kursów adresowany jest do osób związanych z rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i inwestycyjnym.

Akademia umożliwia zdobycie wiedzy oraz nabycie umiejętności warsztatu pracy profesjonalnego doradcy finansowego na trzech stopniach zaawansowania. Ukończenie każdego stopnia daje możliwość uzyskania honorowanych na terenie Unii Europejskiej certyfikatów (patrz schemat).

Zrzeszenie certyfikowanych doradców

W 2007 r. certyfikowani doradcy finansowi EFG i EFC – absolwenci EAFP utworzyli Europejską Federację Finansowych Profesjonalistów Polska (EFFP Polska) jako niezależną, europejską instytucję działającą na rzecz upowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu doradcy finansowego działającą w formie stowarzyszenia doradców finansowych. Została ona oficjalnym partnerem, a zarazem organizacją akredytowaną i zrzeszoną w ramach FECIF (Europejska Federacja Doradców i Pośredników Finansowych) w Brukseli, a także z europejską federacją EFFP Europe w Bad Homburg.  

Głównym założeniem EFFP Polska jest zapewnienie klientom, że certyfikowany doradca finansowy działa w najlepszym interesie klienta, ochraniając jego majątek. Celem zrzeszenia certyfikowanych doradców finansowych, związanym z rozwojem rynku finansowego, jest promowanie edukacji i systematycznej weryfikacji umiejętności merytorycznych oraz przestrzegania zasad etycznych w tym środowisku, czego wymagają dyrektywy unijne. Mówią one również o odpowiedzialności prawnej oraz o obowiązkach gwarancyjnych, jakie muszą spełniać osoby, które chcą doradzać obywatelom.

W 2010 r. staraniem EFFP Polska zawód doradca finansowy został wpisany przez MPiPS na listę zawodów w Polsce pod numerem 241202.

prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski
prezes zarządu Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP Polska

Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń.

Dla grup przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Europejska Federacja Doradców Finansowych EFFP Polska

ul. Równoległa 2, Warszawa

e-mail: info@effp.pl
www.effp.pl
akademiaplanowaniafinansowego.pl  


Opinie certyfikowanych doradców finansowych na temat szkoleń na certyfikaty EFG i EFC

Zajęcia na certyfikat EFG były niezwykle wartościowym doświadczeniem. Ich wysoki poziom merytoryczny, połączony z etyką wobec klienta i holistycznym podejściem do planowania finansowego, wyróżniał je spośród innych szkoleń. Certyfikat EFG będący odzwierciedleniem europejskich standardów dodaje prestiżu na rynku. Polecam te zajęcia wszystkim pragnącym nie tylko zdobyć wiedzę, ale także wyróżnić się etycznym i holistycznym podejściem do doradztwa finansowego.

Dawid Kozioł, EFG
wiceprezes zarządu Investment Partners SA

Proces kształcenia zapewniony przez EFPP Polska, którego byłem uczestnikiem, a który to został przeprowadzony w sposób profesjonalny, przez doświadczonych w swojej branży wykładowców, a zarazem praktyków, pozwolił mi bliżej poznać rynek finansowy, co przełożyło się w jakiejś mierze zarówno na zainteresowania prywatne, jak i pozwoliło zdobytą wiedzę zastosować w praktyce – w wykonywanym zawodzie, z satysfakcją dla siebie oraz klienta.

Mariusz Jadacki, EFG
kluczowy partner Allianz, prezes zarządu J&J Kancelaria Ubezpieczeniowa sp. z o.o.

W zasadzie dzięki tym kursom mam, co mam, bo nauczyłam się zarządzać własnymi finansami. Poczyniłam inwestycje i jestem zabezpieczona. To był najważniejszy kurs w moim życiu.

Katarzyna Galas-Koba, EFG i EFC
trener ekspert PZU SA