KNF cofnęła zezwolenia TUW Medicum

0
2054

23 grudnia TUW Medicum otrzymało decyzję, na mocy której Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) cofnęła wydane towarzystwu 20 października 2015 r. zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w określonych grupach ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Zgodnie z informacją przekazaną przez zakład, KNF wycofała zgodę na działalność w następujących grupach ubezpieczeń działu II: 1 (wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej), 2 (choroby), 3 (casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych), 7 (przedmiotów w transporcie), 8 (szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3–7, spowodowane przez żywioły), 9 (pozostałych szkód rzeczowych), 10 (OC posiadaczy pojazdów lądowych), 12 (OC ogólnej), 14 (kredytu), 15 (gwarancji ubezpieczeniowej), 16 (ryzyk finansowych) oraz 18 (assistance).

Zgodnie z art. 172 ust. 12 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Dlatego od dnia jej doręczenia TUW Medicum nie może zawierać nowych umów ubezpieczenia i udzielać gwarancji ubezpieczeniowych. Dotychczas zawarte umowy i udzielone gwarancje obowiązują w zakresie i w terminach na jakie zostały zawarte. 

TUW Medicum oświadczyło, iż nie zgadza się z decyzją KNF i będzie się od niej odwoływać w trybie przewidzianym przepisami prawa.  

(AM, źródło: TUW Medicum)