KNF i PANA będą wymieniać się informacjami i dokumentami

0
428

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Jacek Gdański i przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski podpisali 11 marca porozumienie o współpracy. Określa ono zasady wzajemnej wymiany dokumentów lub informacji, zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawą o biegłych rewidentach.

KNF i PANA zobowiązały się do wzajemnego przekazywania informacji i dokumentów o stwierdzonych podejrzeniach naruszenia przepisów prawa, które mogą wpływać na realizację ustawowych zadań drugiej strony. Dotyczy to m.in. informacji lub dokumentów o podejmowanych przez KNF działaniach systemowych wpływających na działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich, spotkaniach z ich przedstawicielami oraz komitetami audytu, a także o wytycznych i rekomendacjach dla biegłych rewidentów oraz firm audytorskich.

Informacje będą również dotyczyć zidentyfikowanych przez KNF istotnych ryzyk sektorowych w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także nałożonych przez Komisję kar zakazu pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego. Wymiana informacji obejmuje też ustalenia z prac Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczące PANA.

Ze strony PANA przekazywane będą informacje lub dokumenty o nieprawidłowościach opisanych w raporcie z kontroli PANA, odnośnie do rewizji finansowej wykonywanej przez firmy audytorskie. Porozumienie obejmuje także ustalenia z prac Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA), dotyczące zadań KNF. Umowa dotyczy również m.in. przedstawienia zarzutów i wyników postępowań w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego (dochodzenia dyscyplinarnego) dotyczącego przewinienia popełnionego w związku z badaniem ustawowym oraz wykonywaniem innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych.

Porozumieniem zostały objęte także systemowe działania PANA wpływające na działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich. Ponadto co najmniej raz w roku strony mają organizować spotkania robocze, w tym, w razie potrzeby, przynajmniej raz do roku z udziałem przewodniczącego KNF oraz prezesa PANA.

(AM, źródło: KNF)