KNF nagrodziła ubezpieczycieli za mediacje

0
665

Kapituła plebiscytu „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” wybrała laureatów tegorocznej edycji. Podobnie jak rok wcześniej, wszystkie wyróżnienia trafiły do przedstawicieli rynku ubezpieczeń.

W gronie laureatów konkursu znalazło się dziesięć zakładów ubezpieczeń. Dziewięć z nich reprezentowało sektor majątkowy. Z tej grupy cztery towarzystwa – PZU SA, TUiR Warta, STU Ergo Hestia, i InterRisk – znalazły się wśród wyróżnionych kolejny rok z rzędu. Z przyczyn obiektywnych (dezinwestycja w Polsce) swojego osiągnięcia z 2020 r. nie mogła powtórzyć AXA Ubezpieczenia TUiR, ale za to na liście nagrodzonych znalazła się UNIQA TU, która wchłonęła towarzystwo. Pozostała czwórka laureatów z sektora non-life to: Wiener TU, TUZ Ubezpieczenia, Compensa TU i Link4. Życiowym „rodzynkiem” w gronie nagrodzonych była Vienna Life. Oprócz powyższych firm nagrodzony został także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – także kolejny rok z rzędu.

Wyróżnienie zostało ustanowione w celu propagowania wśród instytucji finansowych idei mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez nie usług.

Z danych Komisji wynika, że na rynku finansowym obserwuje się znaczące zainteresowanie polubownymi metodami rozwiązania sporów, w szczególności postępowaniem mediacyjnym, charakteryzującym się szybkością oraz niskim kosztem. Nadal w większości przypadków mediacje kończą się wypracowaniem porozumienia satysfakcjonującego obie strony sporu. 

Od kwietnia 2020 roku Sąd Polubowny działa w trybie zdalnym. Ta formuła postępowań polubownych została zaakceptowana jako optymalne rozwiązanie dla stron postępowania w aktualnej sytuacji. Potwierdzeniem tego jest stały napływ do SP dużej liczby wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego (głównie mediacji) i zgód na taki tryb. W 2021 roku do Sądu Polubownego wpłynęło ponad 2006 wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego (2748 w 2020 r.). Dotychczas w 813 sprawach wyrażono zgodę na postępowanie polubowne (1587).

Ponadto w październiku w Sądzie Polubownym uruchomiono projekt mediacji dotyczących umów kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty innej niż waluta polska. „Mając to na uwadze, wierzymy, że liczba instytucji zabiegających o przyznanie wyróżnienia będzie rosła i z roku na rok grono laureatów będzie się poszerzać także o podmioty z innych sektorów rynku finansowego” – podkreśliła Komisja.

W skład kapituły konkursowej weszli: przewodniczący KNF, prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl