Misrepresentation, czyli nie to, co myślisz

0
1040

Wydaje się oczywiste, że wyrażenie misrepresentation powinno oznaczać coś w rodzaju złej lub wadliwej reprezentacji. Jest jednak inaczej niż w języku polskim, gdzie słowo reprezentować ma właściwie tylko jedno znaczenie.

To jeden z przykładów tak zwanych false friends, czyli słów, które wyglądają i brzmią podobnie, mogą jednak znaczyć co innego w zależności od kontekstu.

Misrepresentation oznacza poświadczanie nieprawdy, ponieważ czasownik to represent ma co najmniej dwa znaczenia. Jednym z nich jest reprezentować, ale drugie, używane w języku prawniczym, oznacza poświadczać, składać oświadczenia. Tak jak w przypadku wielu innych słów, dodanie przedrostka mis- zmienia znaczenie na sugerujące błąd, pominięcie, niewłaściwe działanie.

Małgorzata Kulik

Przykład użycia w zdaniu:

Due to misrepresentation of the company’s revenues and capabilities, the company was unable to meet the terms of the contract.

(Ze względu na poświadczenie nieprawdy na temat przychodów i możliwości spółka nie była w stanie wywiązać się z warunków umowy).

Można także użyć formy czasownika, czyli to misrepresent – poświadczać nieprawdę:

The company misrepresented the financial results on the IPO prospectus.

(Firma poświadczyła nieprawdę co do wyników finansowych w prospekcie emisyjnym).

Małgorzata Kulik
trenerka umiejętności językowych dla branży ubezpieczeń i reasekuracji

office@premium-english.pl

www.premium-english.pl