NIK pozytywnie ocenił działalność edukacyjną i informacyjną Rzecznika Finansowego

0
486

Najwyższa Izba Kontroli prowadziła kontrolę dotyczącą finansowania i realizacji zadań związanych z edukacją klientów podmiotów rynku finansowego. Zdaniem NIK Rzecznik zapewnił możliwość realizacji zadań ustawowych w latach 2022–2023.

W ocenie Izby, Biuro Rzecznika Finansowego identyfikowało istotne ryzyka na rynku finansowym, podejmując w tych obszarach działania edukacyjne i informacyjne kierowane do klientów podmiotów rynku finansowego, m.in. poprzez cyklicznie organizowane webinaria, komunikaty publikowane na stronie internetowej Biura i w mediach społecznościowych, kampanie w prasie, radiu i telewizji, spotkania z seniorami i uczniami szkół, udział w różnego rodzaju akcjach poświęconych zwiększaniu świadomości finansowej społeczeństwa.

Jedyne nieprawidłowości stwierdzono podczas kontroli dotyczących dwóch umów zawartych w 2021 r. i miały miejsce przed rozpoczęciem kadencji obecnego Rzecznika. NIK pozytywnie ocenia działania naprawcze RzF podjęte w celu wzmocnienia nadzoru nad postępowaniami zakupowymi. W związku z podjęciem przez Rzecznika działań służących wzmocnieniu nadzoru NIK nie sformułował wniosków pokontrolnych.

(AM, źródło: RzF)