Pożary wywołane pracą urządzeń grzewczych

0
770

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym urządzenia grzewcze są uruchamiane bądź użytkowane z dużo większą intensywnością. Niestety jest to także okres, w którym wzrasta liczba pożarów związanych z pracą tego typu urządzeń.

Urządzenia grzewcze możemy podzielić na zasilane: paliwem stałym (węgiel, eko groszek, drewno itp.), paliwem ciekłym – np. olej opałowy, paliwem gazowym oraz urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną.

Elektryczne urządzenia grzewcze

Do elektrycznych urządzeń grzewczych zaliczyć możemy m.in. grzejniki elektryczne, termowentylatory popularnie zwane farelkami, promienniki itp. W przypadku tego typu urządzeń grzewczych do większości pożarów dochodzi w wyniku nieprzestrzegania zaleceń producentów danego urządzenia. Głównie do czynienia mamy z nieprawidłowym montażem urządzeń, z ustawieniem ich zbyt blisko materiałów palnych, przypadkowym bądź też celowym przykryciem obudowy danego urządzenia jak i wykonywaniem w obrębie urządzeń grzewczych niefachowych napraw i przeróbek, w tym dotyczących czujników temperatury i sznurów zasilających.

Większość elektrycznych urządzeń grzewczych jest chłodzona powietrzem. Tym samym zakrycie materiałem bądź obudowanie takiego urządzenia ograniczy możliwość chłodzenia i może skutkować jego przegrzaniem bądź zapaleniem materiału lub obudowy, która zakrywa urządzenie grzewcze. Ustawienie urządzenia grzewczego na podłożu palnym bądź w bezpośredniej bliskości materiałów palnych, np. w postaci koca, pościeli, tapicerki mebli, może skutkować ich zapaleniem.

Urządzenia zasilane paliwem stałym lub płynnym

W przypadku urządzeń grzewczych zasilanych paliwem stałym w większości przypadków dochodzi do pożaru na skutek niezachowania ostrożności w trakcie ich eksploatacji. Główne grzechy użytkowników tego typu urządzeń to: pozostawienie uchylonych drzwiczek paleniska bądź popielnika skutkujące wypadnięciem żaru na materiały palne oraz składowanie opału i materiałów palnych w bezpośredniej bliskości urządzenia grzewczego, szczególnie w obrębie jego elementów, które w trakcie pracy nagrzewają się do temperatur przekraczających 100 st. C, są to m.in. drzwiczki paleniska, czopuch – rura łącząca urządzenie grzewcze z kominem.

Wraz ze wzrostem popularności urządzeń, takich jak kominki, stalowe piecyki bądź kozy, zauważyć można zwiększoną liczbę pożarów, których przyczyną bardzo często są błędy wykonawcze osób instalujących ww. urządzenia. Należą do nich m.in. niezachowanie wymaganych odległości pomiędzy silnie rozgrzewającymi się elementami urządzenia a palnymi elementami konstrukcji budynku bądź też niewystarczające odizolowanie materiałów palnych od oddziaływującego na nie od strony urządzenia grzewczego ciepła.

Częstym błędem, jeżeli chodzi o wykonanie zabudowy wkładu kominkowego w budynku o stropie drewnianym, jest niewykonanie wewnątrz zabudowy tzw. komory dekompresyjnej, której zadaniem jest zmniejszenie temperatury panującej w górnej części zabudowy. Przy jednoczesnym, niewystarczającym odizolowaniu stropu może dojść do przesuszenia i zwęglenia belek bądź deskowania, powstania tzw. węgla pirofirycznego i ostatecznie zapalenia tych elementów.

Szczegółowo sposób instalacji piecyków, wkładów kominkowych itp. jest opisany w instrukcji montażu, natomiast kwestie odległości precyzyjnie opisane zostały w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

W przypadku urządzeń grzewczych na paliwo stałe nie można zapomnieć o tym, aby posadzka przed paleniskiem wykonana była z materiałów niepalnych bądź została zabezpieczona materiałem, który nie ulegnie zapaleniu od żaru z paleniska.

W przypadku urządzeń grzewczych zasilanych paliwem płynnym bądź gazowym największe zagrożenie pożarowe występuje w momencie rozszczelnienia układu i wycieku paliwa.

Przewód kominowy

Pisząc o pożarach urządzeń grzewczych, nie można pominąć istotnego elementu każdej instalacji grzewczej zasilanej paliwem stałym, ciekłym bądź gazowym, jakim jest przewód kominowy.

Zaniedbania w obrębie konserwacji kominów skutkują odkładaniem się w jego wnętrzu sadzy i zanieczyszczeń powstających w procesie spalania, które mogą ulec zapaleniu. W trakcie pożaru sadzy temperatura może osiągnąć wartość rzędu 700–800 st. C.

Ponadto pożar sadzy może doprowadzić do rozszczelnienia komina i zapalenia palnych elementów konstrukcji i wyposażenia budynku.

Świadome użytkowanie urządzeń

Podsumowując, aby uniknąć pożaru spowodowanego przez urządzenia grzewcze, należy przede wszystkim zainstalować je i użytkować zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony ppoż. i budownictwa.

Ponadto należy stosować opał wysokiej jakości i o wymaganych parametrach oraz zlecać uprawnionym osobom regularne przeglądy i czynności konserwacyjne ww. urządzeń.

Świadome użytkowanie urządzeń grzewczych zapewni ich długoletnią, bezawaryjną i bezpieczną pracę.

mgr inż. bezpieczeństwa pożarowego Kamil Sobociński
właściciel firmy POZARNICY.PL, biegły sądowy z zakresu pożarnictwa, członek Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
606-919-311
kontakt@pozarnicy.pl 
www.pozarnicy.pl