Przyszłość pracowniczych programów emerytalnych

0
576

Uregulowany rynek zakładowych planów emerytalnych będzie w przyszłym roku obchodził swoje 25-lecie. W 1999 r. zarejestrowano bowiem pierwszy pracowniczy program emerytalny w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, którego rolę obecnie pełni KNF.

Pierwszym PPE był program zarządzany przez Skarbiec TFI. Mimo że nie przetrwał on do dzisiaj, dał impuls do rozwoju rynku pracowniczych programów emerytalnych, których (według danych KNF na koniec 2022 r.) działa obecnie 2081.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat rynek zakładowych planów emerytalnych przeszedł wiele pozytywnych zmian, pomimo reform z lat 2011 i 2014 związanych z otwartymi funduszami emerytalnymi, które akurat nie działały wspierająco dla zorganizowanych w miejscu pracy form oszczędzania na emeryturę.

W 2019 r. do grona regulowanych ustawowo PPE i działających poza ustawowymi ramami pracowniczych programów oszczędnościowych dołączyły promowane przez rząd z wielką pompą pracownicze plany kapitałowe (PPK).

Wraz z pojawieniem się PPK wśród ekspertów rynku emerytalnego pojawiły się dywagacje, czy rynek PPE będzie się dalej rozwijał, czy może kończy się pewna era i pracodawcy po pierwszym szoku, widząc, że PPK nie jest „aż takie złe”, zdecydują o zamianie istniejących PPE na PPK.

Publikowane przez UKNF dane nie potwierdzają jednoznacznie kierunku zmian na rynku PPE. Po znaczącym przyroście liczby programów w 2019 r., w latach 2020–2023 obserwujemy nieznaczną tendencję spadkową w zakresie liczby funkcjonujących PPE.

Spadek liczby funkcjonujących PPE w latach 2021 i 2022 wynika z niewielkiej przewagi wykreśleń PPE (z rejestru pracowniczych programów emerytalnych) nad nowymi rejestracjami programów, co obrazuje wykres.

O ile z jednej strony zahamowanie wzrostu liczby funkcjonujących PPE może lekko niepokoić, o tyle pozytywną informacją jest to, że pomimo faktu, iż uruchomienie PPE w firmie, w której funkcjonuje już PPK, nie zwalnia pracodawcy z prowadzenia PPK, wciąż są rejestrowane nowe PPE.

Pracownicze programy emerytalne, będące programami dobrowolnie tworzonymi przez pracodawców, mogą w przyszłości stanowić rozszerzenie oferty benefitowej w firmach prowadzących już PPK.

W sytuacji, w której poza ustawową, obowiązkową wpłatą do PPK pracodawca wykorzysta przysługujący mu limit wpłat dodatkowych do PPK, uruchomienie PPE może okazać się ciekawym ruchem zwiększającym liczbę oferowanych w firmie benefitów i nie aż tak kosztownym dla pracodawcy, ponieważ w sytuacji funkcjonowania PPK w firmie uruchamiane PPE może oferować składkę na poziomie niższym niż ta, którą muszą oferować podmioty posiadające już PPE i wykorzystujące ten fakt do zwolnienia z podpisania umowy o zarządzanie PPK.

Skarbiec TFI posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie we wdrażaniu pracowniczych programów emerytalnych, a wśród pracodawców, dla których świadczy usługi zarządzania zorganizowanymi formami oszczędzania, obsługuje firmy, które prowadzą równocześnie PPK oraz PPE.

Czytelniku – jeśli jesteś brokerem, który chciałby porozmawiać o możliwości uruchomienia PPE u obsługiwanych przez siebie pracodawców, zapraszam do kontaktu: miroslaw.tarczon@skarbiec.com.pl

Mirosław Tarczoń
dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej

Nota prawna. Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji produktów IKE i IKZE w Skarbiec TFI S.A. Niniejszy materiał nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI S.A. z siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, kapitał zakładowy 6 050 505 zł, wpłacony w całości.