PZU Dla Zarządzających Spółkami

0
355

Rozmowa z Anną Pawłowską, koordynatorką ds. underwritingu w PZU

Aleksandra E. Wysocka: – Porozmawiamy dzisiaj o nowym produkcie, jaki przygotował PZU dla firm. Chodzi o ubezpieczenie PZU Dla Zarządzających Spółkami. Nazwa wiele sugeruje, ale proszę o sprecyzowanie, do kogo skierowane jest to ubezpieczenie.

Anna Pawłowska: – PZU Dla Zarządzających Spółkami to propozycja ochrony dla członków władz spółek, których przychody netto z działalności nie przekraczają 10 mln zł. Jest to nowa oferta w obszarze Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółki. Tym samym osoby zarządzające tak większą, jak i mniejszą spółką mogą znaleźć dla siebie odpowiednie rozwiązanie.

W jakich sytuacjach przedsiębiorca, który wykupi polisę, może liczyć na odszkodowanie?

A.P.: Odszkodowanie zostanie wypłacone, kiedy spółka poniesie stratę w wyniku błędu w działaniu lub zaniechaniu działania członka władz spółki. Na przykład, kiedy członek władz spółki nie wykona swoich obowiązków albo wykona je nienależycie i w wyniku tych działań dojdzie do strat finansowych.

Ważne jest, by do zdarzenia, z którego powstało roszczenie, doszło w okresie obowiązywania danej polisy. Wypłacimy odszkodowanie, kiedy strata wystąpi w majątku spółki albo w majątku osoby trzeciej, która wnosi roszczenie. Czasami jest to udziałowiec, czasami ktoś spoza organizacji.

Jeszcze do niedawna ubezpieczenie D&O było elitarnym produktem, ale to się zmieniło i od kilku lat stanowi już prawie obowiązkowe wyposażenie w dużej firmie. A jak to wygląda w przypadku mniejszych spółek?

A.P.: Na rynku panuje przeświadczenie, że polisy D&O są skierowane do dużych podmiotów. W mniejszych spółkach kapitałowych czynności zarządcze obarczone są takim samym ryzykiem jak w dużych. Z roku na rok obserwujemy dynamiczne zmiany w otoczeniu legislacyjnym i ekonomicznym przedsiębiorstw oraz rosnącą świadomość ubezpieczeniową wśród członków władz spółek.

Pełnienie funkcji członka zarządu wymaga podążania za zmianami w prawie, niezależnie czy mowa o dużej korporacji, czy o mniejszym podmiocie. W przeciwieństwie do dużych instytucji w mniejszych często nie ma rozbudowanych działów prawnych. Ubezpieczenie PZU Dla Zarządzających Spółkami odpowiada na te potrzeby i pozwala członkom władz spółek spokojnie podejmować decyzje.

Jak wygląda oferta, jeżeli chodzi o zakres ubezpieczenia oraz wartość potencjalnego odszkodowania? Jakie sumy mogą wybrać przedsiębiorcy?

A.P.: W ubezpieczeniu PZU Dla Zarządzających Spółkami proponujemy trzy sumy gwarancyjne: 500 tysięcy, 1 milion i 2 miliony złotych. Do każdego z wariantów przypisaliśmy pakiet wybranych ryzyk, które obejmujemy ochroną, tj.: ochrona dla członków władz spółki i ochrona spółki.

Pokrywamy m.in. koszty obrony, konsultanta ds. public relations, wsparcia psychologicznego, a także kary i grzywny cywilnoprawne i administracyjno-prawne oraz zaległości podatkowe.

Czy można poszerzyć zakres tej polisy?

A.P.: Chcieliśmy maksymalnie wystandaryzować tę ofertę. Dzięki temu PZU Dla Zarządzających Spółkami ma bardzo uproszczoną ocenę ryzyka. Poszerzenie zakresu lub podwyższenie sumy gwarancyjnej jest oczywiście możliwe – w takim przypadku proponujemy bardziej rozbudowany produkt – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółki.

Gdzie klienci będą mogli nabyć ten produkt? U agenta czy u brokera?

A.P.: Produkt PZU Dla Zarządzających Spółkami jest dostępny u naszych agentów i multiagentów, a także bezpośrednio w oddziałach PZU. W odpowiedzi na zapytanie brokerów sieć sprzedaży korporacyjnej PZU przygotuje ofertę dopasowaną do potrzeb klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej.

Mniejsze firmy nie mają, jak już Pani wspominała, rozbudowanych działów prawnych, a odpowiedzialność jest w ich przypadku właściwie taka sama i również można popełnić bardzo kosztowne błędy, więc myślę, że rzeczywiście warto rozważyć tego typu ochronę. Czy mogłaby Pani na koniec podsumować, dlaczego warto skorzystać z tego produktu?

A.P.: Oferta PZU Dla Zarządzających Spółkami chroni obecnych i przyszłych członków władz spółki, zabezpiecza ich majątek przed roszczeniami osób trzecich, a także majątek spółki. Ochronie podlega również majątek małżonka albo partnera życiowego, jeżeli członkowie władz spółki nie mają rozdzielności majątkowej.

Polisa daje członkom władz spółki większą pewność i komfort w podejmowaniu decyzji, których podstawą są liczne przepisy prawa. Mam na myśli nie tylko Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, ordynację podatkową czy akty niższego rzędu, takie jak statuty czy umowy spółki, ale również wiele aktów branżowych i innych przepisów, z którymi na co dzień członkowie władz spółki się stykają.

Polisa minimalizuje również ryzyko związane z roszczeniami wynikającymi z prowadzonej działalności gospodarczej. PZU pokryje m.in. koszty obrony prawnej czy koszty opinii prawnej, która pomoże w trudnej sytuacji.

Warto też zwrócić uwagę na kwestię wiarygodności spółki w oczach jej kontrahentów. Naszym zdaniem objęcie przedsiębiorstwa ochroną PZU Dla Zarządzających Spółkami znacząco wpływa na jej zwiększenie.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka.