Rada Nadzorcza Ogólnopolskiej Spółdzielni Agencyjnej „OSA” ogłasza konkurs na stanowisko członka zarządu

0
2349


Obowiązki:

 • prowadzenie spraw spółdzielni poprzez zarządzanie jej majątkiem i zasobami ludzkimi (w tym rekrutacja pośredników ubezpieczeniowych)
 • reprezentowanie spółdzielni na zewnątrz
 • współpraca z pozostałymi członkami zarządu, wytyczanie strategii działania spółdzielni oraz zasadniczych kierunków rozwoju
 • organizowanie pracy zarządu zgodnie z celami i planami działalności spółdzielni oraz uczestniczenie w jego obradach
 • organizowanie pracy spółdzielni poprzez wdrażanie właściwych struktur i procesów, prowadzenie efektywnego zarządzania
 • sporządzanie okresowego raportu z wykonywanej przez siebie funkcji w spółdzielni

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej kilkuletni staż pracy w pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych
 • znajomość prawa spółdzielczego
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office
 • kreatywność w działaniu
 • otwartość i inicjatywa w rozwiązaniu problemów
 • dbałość o należytą współorganizację posiedzeń organów spółdzielni (w tym walnych zgromadzeń)
 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników
 • zdolność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o kontrakt menadżerski
 • zwrot kosztów podróży służbowych

Oferta powinna zawierać: 

 • życiorys (CV), informację o zawodowych sukcesach kandydata, ewentualne referencje oraz adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, adres e-mail
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni z chwilą podjęcia pracy w Zarządzie
 • oświadczenie o liczbie kadencji pełnionych w radzie nadzorczej (opcjonalnie)
 • odpis lub kopię dokumentu poświadczającego posiadanie wyższego wykształcenia
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowym

Oferty wraz z niezbędną dokumentacją proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: rada_nadzorcza@spoldzielnia-osa.pl do dnia 31.07.2022 r.