Ruszył proces legislacyjny przepisów wdrażających nowelę dyrektywy komunikacyjnej

0
883

29 lutego Ministerstwo Finansów skierowało pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich projekt nowelizacji ustaw o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komitet może zgłosić uwagi do 8 marca.

Do konsultacji został skierowany projekt opracowany w poprzedniej kadencji parlamentu, który stanowił już przedmiot uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania (przekazany pismem z 15 grudnia 2022 r.), z uwzględnieniem roboczych konsultacji i opiniowania (przekazany pismem z 15 grudnia 2022 r.).

Projekt stanowił już przedmiot uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania (przekazany pismem z 23 października 2023 r.).

Projekt implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2118 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (tzw. dyrektywa komunikacyjna). Ponadto dostosowuje krajowe przepisy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 grudnia 2021 r. w sprawie C-428/20.

W razie braku uwag, ich przyjęcia lub wyjaśnienia, projekt zostanie uznany za przyjęty z ewentualnym protokołem rozbieżności w trybie obiegowym oraz rekomendowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów wraz z ewentualnym protokołem rozbieżności.

Więcej na temat projektowanych przepisów w artykule na portalu GU.

(AM, źródło: Rządowe Centrum Legislacji)