Rząd przyjął Krajową Strategię Edukacji Finansowej

0
544

25 czerwca Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie akceptacji polityki publicznej pod nazwą „Krajowa Strategia Edukacji Finansowej. Polityka na rzecz rozwijania kompetencji finansowych”. Dokument określa ogólne ramy strategiczne w zakresie edukacji finansowej na lata 2024–2030 oraz pierwszy plan jej wdrażania na lata 2024–2026.

– Wdrażamy dla Polski najlepsze światowe rozwiązania i dobre praktyki w zakresie edukacji finansowej. Dziś podczas Rady Ministrów przyjęliśmy projekt Krajowej Strategii Edukacji Finansowej – wypracowany przez ekspertów. W obliczu rosnącej złożoności procesów gospodarczych oraz fali nadużyć finansowych efektywna edukacja finansowa jest kluczowa  – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

Krajowa Strategia Edukacji Finansowej powstała dzięki współpracy Ministerstwa Finansów z ośmioma kluczowymi dla edukacji finansowej instytucjami publicznymi, tj. Ministerstwem Edukacji i Nauki, Narodowym Bankiem Polskim, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Giełdą Papierów Wartościowych, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Rzecznikiem Finansowym. Projekt Strategii powstał również dzięki wsparciu eksperckiemu OECD oraz finansowemu Komisji Europejskiej. W tworzenie strategii zaangażowane były także podmioty prywatne rynku finansowego, organizacje pozarządowe i środowisko naukowe. Prace nad projektem opracowania strategii rozpoczęły się w październiku 2021 r.

Wdrożenie strategii ma za zadanie niwelowanie luk i pokonanie wyzwań w obszarze edukacji finansowej, zidentyfikowanych w ramach działań przygotowawczych do jej opracowania. Strategia stanowi fundament, na którym zostanie zbudowane skoordynowane podejście do edukacji finansowej w Polsce, poprzez stworzenie platformy współpracy i wymiany dobrych praktyk pomiędzy interesariuszami w tym sektorze. Dokument określa długoterminową wizję edukacji finansowej w Polsce, jej priorytety strategiczne, grupy docelowe oraz ramy ewaluacji. Sposób realizacji strategii uwzględnia już istniejące instytucje oraz modele współdziałania w obszarze edukacji finansowej. Zakłada szeroką współpracę organów publicznych, podmiotów rynku finansowego, organizacji pozarządowych i uczelni. Punktem odniesienia w monitorowaniu realizacji działań będzie opracowany zestaw wskaźników w zakresie oczekiwanych rezultatów strategii.

Pierwszy plan jej wdrażania opisuje działania, które w latach 2024–2026 będą wspierać realizację kluczowych priorytetów. Ponadto wskazuje grupy docelowe, które wymagają pilnego wsparcia w zakresie edukacji finansowej – pierwsze działania mające na celu podniesienie kompetencji finansowych będą kierowane głównie do następujących grup:

  • dzieci, młodzież, ich rodzice/opiekunowie i nauczyciele,
  • gospodarstwa domowe o niskich dochodach,
  • konsumenci narażeni na nadmierne zadłużenie lub już nadmiernie zadłużeni,
  • osoby pracujące, zwłaszcza zbliżające się do wieku emerytalnego,
  • migranci, zwłaszcza z Ukrainy.

(AM, źródło: Ministerstwo Finansów)