Rzecznik Finansowy: Sprawozdanie dla podmiotów rynku finansowego za 2019 rok

0
1242

Rzecznik Finansowy przekazał podmiotom rynku finansowego formularz dotyczący statystyk związanych z postępowaniami reklamacyjnymi i sądowymi. Dane gromadzone są na potrzeby sprawozdania RzF.

Złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 2279. Wspomnianym obowiązkiem objęte są m.in. krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń, główny oddział i oddział w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności  ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, broker i agent ubezpieczeniowy oraz agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, wykonujący czynności agencyjne na  rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w obszarze tego samego działu ubezpieczeń, w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Sprawozdanie powinno zawierać informacje na temat: liczby reklamacji, uznanych i nieuwzględnionych roszczeń, wynikających z wniesionych reklamacji,  informacji o wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach i kwot zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz klientów w okresie  sprawozdawczym.

Podmioty rynku finansowego powinny wypełnić formularz do 15 lutego 2020 r.

(AM, źródło: Rzecznik Finansowy)