Sąd Najwyższy oddalił skargę nadzwyczajną w sprawie zadośćuczynienia

0
627

17 grudnia Sąd Najwyższy (SN) w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP) na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę w postaci pogorszenia stanu zdrowia osoby bliskiej.

W sprawie powodami była żona oraz syn mężczyzny, który wskutek błędu medycznego stał się osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. W toku postępowania przed sądami powszechnymi oddalono powództwo w zakresie roszczenia o przyznanie osobom bliskim poszkodowanego zadośćuczynienia. Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, że tylko śmierć członka rodziny narusza dobra osobiste jego najbliższych.

W toku rozpoznania wspomnianej skargi nadzwyczajnej Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 22 października 2019 r. (sygn. akt I NSNZP 2/19), wskazał, że osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego*.

Będąc związanym tym poglądem prawnym, SN oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego. Jednocześnie podkreślił, że występujące kontrowersje co do prawa do zadośćuczynienia w przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby najbliższej poszkodowanego powinny być na przyszłość rozwiązane poprzez stosowną interwencję ustawodawcy.

Sygnatura akt: I NSNc 5/19.

***

*https://gu.com.pl/…

(AM, źródło: Sąd Najwyższy)