Sąd Polubowny przy KNF działa w trybie zdalnym

0
306

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) poinformował o częściowym wznowieniu działalności Sądu Polubownego przy KNF. Z uwagi na pandemię koronawirusa sąd działa obecnie wyłącznie w trybie zdalnym.

Ze względu na obecne warunki, postępowania mediacyjne, za zgodą obu stron sporu, procedowane będą wyłącznie przy użyciu środków umożliwiających komunikację na odległość (podstawa: § 17 ust. 3 Regulaminu Sądu). Działalność w tym trybie prowadzona będzie do odwołania. 

Sąd Polubowny przy KNF jest stałym, niezależnym sądem właściwym do rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF a odbiorcami świadczonych przez nie usług. Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, wynosi co najmniej 500 zł, oraz o prawa niemajątkowe. 

(AM, źródło: KNF)