Sąd zdecyduje o przepadku pojazdu nietrzeźwego kierowcy

0
463

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień resortowych projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Nowela zmienia obowiązujące od marca przepisy przewidujące obligatoryjność orzekania przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę na rzecz fakultatywności.

Dodatkowo projektowana regulacja wyłącza możliwość orzeczenia przepadku pojazdu, gdy jest to niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie, albo jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy. W takim wypadku sąd będzie mógł orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W uzasadnieniu do projektu MS tłumaczy, że zaproponowane przezeń rozwiązania dostosowują przepisy do standardów konstytucyjnych, oddając w ręce sądu ostateczną decyzję o potrzebie orzekania przepadku bądź orzeczenia nawiązki. W tym drugim przypadku, sąd będzie brał pod uwagę okoliczności sprawy i zasadę trafnej represji.

Rezygnacja z obligatoryjności przepadku pojazdu spowoduje, że w sytuacji gdy pojazd nie był wyłączną własnością sprawcy, nie będzie także obligatoryjnego obowiązku orzekania przepadku równowartości pojazdu zamiast przepadku.

Resort wyjaśnił ponadto, że projektowany termin wejścia ustawy w życie, tj. dzień następujący po dniu ogłoszenia regulacji, jest podyktowany koniecznością wyeliminowania regulacji prawnych budzących zastrzeżenia konstytucyjnie

(AM, źródło: RCL)