Sejm uchwalił ustawę o wsparciu dla rynku ubezpieczeń

0
1058

W czwartek 16 lipca Sejm przyjął ustawę o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Rządowa ustawa zakłada, że Skarb Państwa przejmie na siebie część ryzyka firm ubezpieczeniowych w zamian za przekazanie przez nie części składek do budżetu państwa.

Celem tego rozwiązania jest uniknięcie sytuacji, w której ubezpieczyciele znacząco obniżą lub zlikwidują limity odszkodowań w kredycie kupieckim dla przedsiębiorców, którzy nie dostaną należności za dostarczone towary lub usługi. To oznaczałoby podniesienie ryzyka transakcji, a tym samym doprowadziłoby do spowolnienia wymiany handlowej.

Proponowany w projekcie mechanizm umożliwia cesję ryzyka wynikającego z portfela limitów ubezpieczeniowych zakładu ubezpieczeń na rzecz Skarbu Państwa w drodze umowy podpisanej z Ministrem Rozwoju a konkretnym ubezpieczycielem.

 „Proponuje się, aby udział Skarbu Państwa w ryzyku wynosił 80% do momentu, gdy kwota wypłaconych przez zakład ubezpieczeń odszkodowań objętych ww. umową, pomniejszona o kwoty uzyskane z regresów, osiągnie równowartość 243,75% składki przypisanej brutto, należnej danemu zakładowi z tytułu ubezpieczeń należności handlowych w 2019 roku” – napisano w uzasadnieniu projektu.

W przypadku wypłaty odszkodowań na kwotę powyżej 243,75% składki przypisanej brutto należnej zakładowi ubezpieczeń w 2019 r. udział Skarbu Państwa w ryzyku wynosiłby 100 proc. Zaznaczono jednak, że zobowiązanie Skarbu Państwa wobec zakładu ubezpieczeń nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 375% składki przypisanej brutto zakładu ubezpieczeń z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r.

Przenoszenie ryzyka na rzecz SP dotyczy całych portfeli ubezpieczeniowych, a nie tylko umów obarczonych największych ryzykiem. Przewidziana na reasekurację kwota to 2,7 mld zł, a wypłaty kwot wynikających ze zobowiązań Skarbu Państwa pokrywane będą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Reasekuracją mogą być objęte umowy ubezpieczenia należności handlowych powstałe od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(KS, źródło: PAP)