Sektor brokerski: Wyższe przychody z prowizji i więcej ulokowanych składek

0
1636

W 2018 roku znacząco wzrosła wartość przychodów brokerów z tytułu prowizji. To zasługa między innymi znaczącego przyrostu ogólnej kwoty składek ulokowanych w zakładach ubezpieczeń – wynika z opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) „Raportu o stanie rynku brokerskiego w 2018 roku”.

Z opracowania KNF wynika, że do końca 2018 roku wydano 2696 zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej. Z tej grupy 2600 licencji dotyczyło działalności ubezpieczeniowej (1788 dla osób fizycznych i 812 dla prawnych) a 96 – reasekuracji (odpowiednio: 23 i 73). Ogólna liczba zarejestrowanych brokerów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 1446 podmiotów, z czego 1392 wykonywały działalność w zakresie ubezpieczeń, a jedynie 54 w zakresie reasekuracji. Wartość ta oznacza przyrost liczby zarejestrowanych brokerów o 2,1% w stosunku do 2017 roku.

Mniej zezwoleń

W 2018 r. wydano 79 zezwoleń na wykonywania działalności brokerskiej, o 7,1% mniej niż w 2017 r. (85). 74 licencje – 93,7% wszystkich – dotyczyły działalności ubezpieczeniowej, a 5 reasekuracyjnej (rok wcześniej odpowiednio: 76 i 9). W pierwszej z grup wydano 44 zezwolenia dla osób fizycznych i 30 dla prawnych (44 i 30), natomiast w drugiej – 2 i 3 (2 i 7).

W 2018 r. z rejestru brokerów wykreślono 49 podmiotów (32 osoby fizyczne i 17 prawnych). 58,5% wykreśleń dotyczyło osób fizycznych. W największej liczbie przypadków (41 szt., 83,7%) przyczyną wykreślenia było cofnięcie zezwolenia na wniosek brokera.

Mazowieckie i Warszawa z najliczniejszą reprezentacją

Największa liczba brokerów (368) znajdowała się w województwie mazowieckim, natomiast zdecydowanym liderem wśród miast najczęściej wybieranych na siedzibę jest Warszawa (269 brokerów). Na drugim miejscu znajduje się Wrocław (95 brokerów), na trzecim zaś Poznań (68 brokerów). Warto również odnotować, iż aglomerację trójmiejską wybrało łącznie 89 brokerów. Najmniejszą liczbę (19) odnotowano natomiast w województwie świętokrzyskim.

Tradycyjnie głównym dostawcą OC dla brokerów pozostaje InterRisk. Towarzystwo wystawiło 75,11% wszystkich umów, z których zebrało 76,2% zapłaconej z ich tytułu składki. OC z tytułu działalności brokerskiej wystawiło ponadto 9 innych towarzystw, ale żaden z nich nie dobił do poziomu 10% liczny zawartych umów bądź zebranej składki. Najbliżej osiągnięcia tego pułapu były PZU SA (8,85% umów) oraz UNIQA TU (8,2% składki).

Prawie 1,5 mld zł z prowizji

Przychód brokerów z tytułu prowizji wypłaconej przez zakłady ubezpieczeń wyniósł 1446,28 mln zł – o 19,9% więcej niż w 2017 r. (1206 mln zł). Oznacza to, że 2018 był kolejnym rokiem ze wzrostem dynamiki, dzięki czemu uzyskany wynik był najlepszy na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Mimo że osoby fizyczne stanowią 63% wszystkich zarejestrowanych brokerów, to wygenerowały one zaledwie 18,66% całkowitych przychodów z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń w 2018 r., czyli 269,91 mln zł (144,42 mln zł w roku poprzednim). Wartość prowizji uzyskanej przez brokerów-osoby prawne wyniosła 1176,37 mln zł – ponad 110 mln zł więcej niż przed rokiem (1061,57 mln zł).

Średnia w dół

Wynagrodzenia wypłacone przez zakłady z działu I sięgnęły 269,91 mln zł (198,71 mln zł w 2017 r., +35,8% r/r), a z działu II –1176,37 mln zł (946,37 mln zł, +24,3% r/r).

Średnia roczna wartość prowizji statystycznego brokera wyniosła 1110,82 tys. zł, czyli 13,52% wysokości składki ulokowanej w zakładzie ubezpieczeń. Było to o 7,1% mniej niż w roku poprzednim (1196,42 tys. zł). W przypadku brokerów osób fizycznych średnia prowizja wzrosła o 34,6% (z 250,72 tys. zł do 337,38 zł), a w przypadku osób prawnych spadła o 4,6% (z 2,46 mln zł do 2,34 mln zł). Średnia prowizja przypadająca na brokera w 2018 roku w dziale I uplasowała się na poziomie 8,59% wysokości ulokowanej składki. W dziale II wskaźnik ten wyniósł 15,3%. Oznacza to, że w porównaniu do 2017 r. nastąpił spadek średniej prowizji odpowiednio o 3,4% oraz o 15%.

Willis prowizyjnym liderem sektora

Z raportu wynika ponadto, że w 2018 r. do kas grupy 25 brokerów o najwyższych przychodach (same osoby prawne, spośród których 6 to spółki z udziałem kapitału zagranicznego) wpłynęło łącznie 798,8 mln zł – 55,2% całkowitych przychodów rynku brokerskiego w Polsce (761,84 mln zł rok wcześniej, 61,7%). Liderem rynku był Willis Towers Watson Polska z przychodami prowizyjnymi na poziomie 116,67 mln zł. Jego rezultat był niewiele niższy do zsumowanych wyników brokera numer dwa, czyli Mentora (66,3 mln zł) oraz trzy – Aon Polska (62,45 mln zł). 1,6% ogółu brokerów osiągnęło przychody w przedziale od 10 mln zł i więcej (wyłącznie osoby prawne). Najliczniejszą grupę stanowili natomiast brokerzy o przychodach w przedziale 50–200 tys. zł (30%).

Największe przychody – 518,71 mln zł (średnio 1,41 mln zł) osiągnięto w województwie mazowieckim. Region ten odpowiadał za 35,9% krajowego wyniku brokerów. Kolejnymi województwami były kujawsko-pomorskie – 280,11 mln zł, 19,4% i dolnośląskie – 149,34 mln zł, 10,3%. Najlepszym wynikiem legitymowała się Warszawa: stołeczne przychody w kwocie 475,31 mln zł stanowiły 91,6% wyniku wojewódzkiego i 32,9% wyniku krajowego.

Duży wzrost poziomu ulokowanych składek

W minionym roku brokerzy ulokowali w towarzystwach ubezpieczeń 10 696,44 mln zł składek – o 50,58% więcej niż w 2017 r. (7103,49 mln zł). Do zakładów majątkowych trafiło 7856,21 mln zł (4936,9 mln zł w 2017 r., +59,13% r/r), a do życiowych – 2840,23 mln zł (2166,59 mln zł, +31,09% r/r). Brokerzy-osoby fizyczne ulokowali 1482,14 mln zł, zaś brokerzy-osoby prawne – 9214,3 mln zł.

Dziesięciu największych brokerów (stosując kryterium wielkości ulokowanej składki) pośredniczyło w zawarciu umów ubezpieczenia o łącznej składce równej 3325,47 mln zł, czyli 31,09% wszystkich składek ulokowanych przez kanał brokerski. Z kolei dwudziestu największych brokerów ulokowało 4448,84 mln zł składek (41,59%).

Najwięcej składek ulokowano w spółkach PZU

W 2018 roku brokerzy współpracowali ze 107 zakładami ubezpieczeń, z czego zdecydowaną większość stanowiły firmy z działu II (79 ZU, 73,83%). One też odpowiadały za zdecydowaną większość kwoty składek ulokowanych przez brokerów (73,45%). 92,86% składek trafiło do zakładów z siedzibą w naszym kraju. Najwięcej składek ulokowano w polskich towarzystwach Grupy PZU: PZU SA (1868,01 mln zł) i PZU Życie (1767,5 mln zł). Trzecie miejsce przypadło STU Ergo Hestia (1341,15 mln zł). Z danych zebranych przez KNF wynika, że 10 zakładów, w których brokerzy ulokowali najwięcej składek, zainkasowało w sumie 7735,61 mln zł (72,3% ogólnej sumy ulokowanej przez kanał brokerski).

W PZU SA składka ulokowana przez brokerów stanowiła 14,37% rocznego przypisu. W PZU Życie było to już 21,36%, a w Ergo Hestii – 22,02%.

AXA najlepiej oceniona przez brokerów

Towarzystwem najwyżej ocenianym przez brokerów za współpracę zostało po raz pierwszy AXA Ubezpieczenia TUiR. Jego ocena uplasowała się na poziomie 4,52 pkt. w pięciopunktowej skali. Na drugim miejscu znalazło się STU Ergo Hestia (4,25 pkt.), a na trzecim – TUiR Warta (4,14 pkt.). Rezultaty przekraczające pułap 4 pkt uzyskały też PZU SA (4,09 pkt.), UNIQA TU (4,05 pkt.) i Compensa TU (4 pkt.).

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl