TUW Medicum kończy działalność

0
1171

W efekcie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez KNF 30 lipca Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUW Medicum podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji towarzystwa.

23 grudnia ubiegłego roku firma otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach, w ramach których zakład posiadał takie zezwolenie. 26 lutego rada nadzorcza TUW Medicum zarekomendowała zarządowi rozważenie możliwości dobrowolnej likwidacji towarzystwa oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawiadomienia KNF o zamiarze rozwiązania w trybie art. 320 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Pismem z 12 maja zarząd zawiadomił Komisję o zamiarze wprowadzenia do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia kwestii podjęcia uchwały o rozwiązaniu towarzystwa w trybie likwidacji dobrowolnej. 14 lipca organ nadzoru zdecydował o braku sprzeciwu wobec wskazanego zamiaru i wyznaczył Jerzego Pietrewicza na likwidatora towarzystwa, zaś decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Na mocy uchwały ZWZ na likwidatora powołany został Ryszard Bogusław Frączek, dotychczasowy prezes, który jest uprawniony do łącznej reprezentacji razem z Jerzym Pietrewiczem. W toku likwidacji planowana jest sprzedaż portfela ubezpieczeń. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum w likwidacji.

(AM, źródło: TUW Medicum)