Ubezpieczenia dla OZE według ich cyklów życia

0
981

Obecnie najważniejsze trendy w ubezpieczeniach dla energii odnawialnej obejmują co do zasady rosnące zapotrzebowanie na ubezpieczenia od ryzyka związanego z katastrofami naturalnymi, cyberatakami i utratą danych.

Warto też spojrzeć na to zagadnienie z punktu widzenia poszczególnych elementów cyklu życia projektu OZE. Chodzi bowiem o ubezpieczenia najpierw budowy, potem eksploatacji i jej utrzymania, a na końcu utylizacji.

Ponadto, widoczny jest rozwój innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenia od zmian klimatycznych i produkty ubezpieczeniowe związane z nowymi technologiami, jak magazyny energii i mikrosieci.

Aby zacząć pisać o ubezpieczeniu projektów OZE, najpierw formalnie je zdefiniujmy.

 • Farmy wiatrowe.
 • Farmy fotowoltaiczne.
 • Elektrownie wodne.
 • Elektrownie geotermalne.
 • Elektrownie biomasy.
 • Biogazownie.
 • Instalacje słoneczne koncentrujące.
 • Projekty maremotalne/elektrownie maremotoryczne.

I. Ubezpieczenia budowy projektu OZE

Programy ubezpieczeniowe dotyczące budowy projektów OZE, takich jak farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe i elektrownie wodne, mogą obejmować nawet do kilku polis:

Ubezpieczenie konstrukcyjne:

Zapewnia ochronę na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia podczas budowy instalacji. Chroni przed ryzykiem związanym z działaniami budowlanymi, podczas których może dojść do pożarów, zalań czy uszkodzenia mechaniczne jak i zwykłymi naturalnymi negatywnymi zdarzeniami.

Ubezpieczenie od strat finansowych:

Chroni przed stratami finansowymi związanymi z opóźnieniami w budowie lub utratą przychodów z powodu awarii lub innego nieprzewidzianego zdarzenia.

Ubezpieczenie od ryzyka technicznego:

Oferuje ochronę przed uszkodzeniami, awariami lub innymi problemami technicznymi związanymi z działaniem samej instalacji podczas jej oddawania do użytku.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

Chroni przed roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód osobowych lub materialnych spowodowanych podczas budowy instalacji OZE oraz próbami przed jej eksploatacją.

Wszystkie te polisy są kluczowe, wręcz niezbędne dla zabezpieczenia inwestycji podczas jej budowy. Podmiotami ubezpieczonymi są inwestor oraz generalny wykonawca z całą rzeszą podwykonawców.

II. Ubezpieczenia eksploatacji i utrzymania inwestycji OZE

Jako broker ubezpieczeniowy od specjalistycznych ryzyk, w tym w obszarze energii odnawialnej, w kilku punktach przedstawię poszczególne zakresy ubezpieczeń po oddaniu tych inwestycji do użytkowania:

Ubezpieczenie od ryzyka operacyjnego i technicznego:

Obejmuje wiele ryzyk związanych z codzienną eksploatacją instalacji OZE, takich jak awarie sprzętu, uszkodzenia mechaniczne wynikające z ryzyk katastroficznych, naturalnych, kradzieży lub wandalizmu.

Ubezpieczenie od ryzyka utraty mocy:

Oferuje rekompensatę za straty finansowe wynikające z utraty mocy lub wydajności instalacji w porównaniu z prognozami wydajności.

Ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego:

Chroni przed ryzykiem ataków cybernetycznych, które mogą zagrozić systemom kontroli i monitoringu instalacji OZE.

Ubezpieczenie od ryzyka pogodowego:

Oferuje ochronę przed stratami związanymi z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak burze, gradobicie czy ekstremalne temperatury, które mogą wpłynąć na produkcję energii.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

Chroni przed roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód osobowych lub materialnych spowodowanych przez instalację OZE lub związane z jej codzienną eksploatacją.

Te ubezpieczenia są kluczowe dla zabezpieczenia inwestycji w projekty OZE w fazie eksploatacji i utrzymania, zapewniając kompleksową ochronę przed różnymi rodzajami ryzyka.

Produkty ubezpieczeniowe związane z nowymi technologiami, takimi jak magazyny energii i mikrosieci.

W tym punkcie najpierw należy zdefiniować użyte pojęcia.

Magazyn energii: To system służący do przechowywania energii elektrycznej w celu jej późniejszego wykorzystania. Może to być bateria, akumulator, zbiornik z cieczą, sprężonym powietrzem lub innym medium, które może przechowywać energię.

Mikrosieć: To lokalny system dystrybucji energii elektrycznej, który może działać niezależnie lub być połączony z główną siecią energetyczną. Składa się z niewielkiej liczby źródeł energii (takich jak panele fotowoltaiczne, generatory wiatrowe, magazyny energii) oraz odbiorców energii (np. budynki mieszkalne, komercyjne lub przemysłowe).

Ubezpieczenie magazynów energii zapewnia ochronę przed różnymi rodzajami ryzyka związanymi z magazynami energii, takimi jak uszkodzenia sprzętu, awarie baterii czy straty finansowe związane z utratą energii lub wydajności.

Ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego:

Chroni przed ryzykiem ataków cybernetycznych, które mogą zagrozić systemom zarządzania i monitorowania magazynów energii, a także związane z nimi dane.

Ubezpieczenie mikrosieci:

Zapewnia ochronę przed różnymi ryzykami związanymi z mikrosieciami, takimi jak awarie sprzętu, przerwy w dostawach energii czy straty finansowe związane z utratą mocy lub wydajności.

III. Utylizacja

Zagospodarowanie odpadów po zakończeniu eksploatacji inwestycji jest ważną kwestią związaną ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Zatem również stanowi wyzwanie ubezpieczeniowe. Oto kilka aspektów dotyczących tego zagadnienia:

 1. Recykling komponentów.
 2. Utylizacja baterii.
 3. Demontaż infrastruktury.
 4. Zagospodarowanie terenów.

Rozwój technologii recyklingu i utylizacji odpadów po projektach OZE jest kluczowy dla minimalizacji wpływu na środowisko i zwiększenia efektywności wykorzystania surowców. I podlega tak jak poprzednie dwa etapy podobnym ryzykom, jednak ze specjalnym uwzględnieniem ryzyk środowiskowych. Dlatego powinny być uwzględnione już na etapie planowania i projektowania, aby zapewnić minimalny negatywny wpływ na środowisko i społeczność lokalną.

Grzegorz Waszkiewicz
broker ubezpieczeniowy
BezpieczenstwowBiznesie.pl