Ubezpieczenie OC księgowego i obsługi płac

0
498

Prawdopodobnie jednym z ważniejszych pytań, jakie zadaje sobie każda firma brokerska poszukująca możliwości rozwoju, jest pytanie o kierunki lub obszary, które do tej pory są albo słabo rozwinięte, albo wykazują większą dynamikę i posiadają zauważalnie większy potencjał rozwoju niż „tradycyjne” produkty ubezpieczeniowe, znane od lat. Produkty, których bez wątpienia klienci potrzebują i poszukują, ale które nie są na rynku nowe czy nowatorskie lub choćby mało znane.

Jeżeli jeszcze taki poszukiwany produkt nie tylko odpowiada na rzeczywiste potrzeby klienta, ale na dodatek można go proponować wszystkim lub prawie wszystkim klientom, niezależnie od gałęzi gospodarki czy branży, w jakiej prowadzą oni działalność – czy można chcieć czegoś więcej?

Takim właśnie produktem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej księgowych i obsługi płac, które mocno przyciąga uwagę naszych klientów. Powodów jest kilka, a ich omówienie przekracza ramy niniejszego artykułu, wspomnę więc tylko o jego kilku cechach.

To choćby rosnące potrzeby osób odpowiedzialnych za finanse w firmach. Zresztą, wbrew temu, co może sugerować nazwa – odpowiedzialność obejmowana ochroną ubezpieczeniową spoczywa nie tylko na osobach pracujących w dziale księgowości czy dziale odpowiadającym za płace, ale również, a może przede wszystkim na osobach pełniących funkcję kierownika jednostki, zgodnie z nomenklaturą ustawy o rachunkowości, tj. członkach zarządu czy wspólnikach spółek osobowych.

Nie bez znaczenia jest także coraz większa odpowiedzialność wobec fiskusa czy ZUS oraz fakt, że odpowiedzialność ta ma charakter odpowiedzialności osobistej osoby ubezpieczonej. Dodać do tego należy, że każda firma, niezależnie od branży, w której działa, zobowiązana jest do prowadzenia księgowości (uproszczonej lub „pełnej”) oraz dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników.

Jaka zatem jest konstrukcja omawianego produktu UNIQA, jaki jest jego przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Podstawowym przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zawodowa osoby ubezpieczonej ponoszona w związku z wykonywaniem czynności księgowych lub obsługi płac.

Ponadto ochrona obejmuje odpowiedzialność za szkodę wyrządzaną przez innego pracownika, ale za którą to szkodę odpowiedzialność ponosi ubezpieczony – co adresowane jest szczególnie do wyższej kadry menedżerskiej.

Dodatkowo ubezpieczeniem objęte są także roszczenia z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów, jak również z tytułu szkód wyrządzonych wskutek nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji, w tym drogą elektroniczną (e-mail) lub w wyniku włamania do systemu informatycznego.

Zakres ubezpieczenia to w szczególności zapewnienie ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej, zarówno w przypadku roszczeń zasadnych, jak i niezasadnych oraz oczywiście wypłata odszkodowania, które ubezpieczony obowiązany jest zapłacić poszkodowanemu. Ponadto UNIQA pokrywa koszty zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody, o ile takie jest postanowienie sądu.

Podsumowując: podstawowy zakres ubezpieczenia zabezpiecza pracownika (lub np. członka zarządu) przed negatywnymi konsekwencjami uchybień, które zmaterializowały się w postaci szkody po stronie jego pracodawcy.

Zakres ten można jednak w dość istotny sposób rozszerzyć.

Pierwszą klauzulą rozszerzającą zakres ubezpieczenia jest ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej, na podstawie której ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także świadczenia polegające na zwrocie ubezpieczonemu zapłaconych przez niego kar administracyjnych, sądowych i innych kar pieniężnych, związanych z ubezpieczoną działalnością.

Ponadto dostępna jest tzw. Klauzula MDR, rozszerzająca na czynności zawodowe związane z raportowaniem schematów podatkowych.

Kolejnym możliwym do zastosowania rozszerzeniem jest klauzula pomocy antycovidowej, obejmująca czynności polegające na przygotowywaniu i składaniu wniosków, a także monitorowaniu wykorzystania i rozliczanie pomocy publicznej w wymienionych w klauzuli formach, w tym w szczególności odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe na skutek konieczności zwrotu pomocy antycovidowej.

Jak widać, omawiane ubezpieczenie w sposób elastyczny dopasowuje się do nowych ryzyk występujących w pracy zawodowej zdefiniowanej kategorii ubezpieczonych.

Mamy nadzieję, że ten krótki opis zainspiruje Państwa do kontaktu z UNIQA i oferowania tego produktu ubezpieczeniowego.

Jerzy Szymańczak
menedżer Zespołu Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej, Departament Ubezpieczeń OC
UNIQA Polska