Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla branży informatycznej

0
1195

Wraz z dynamicznym rozwojem branży IT pojawia się coraz więcej zagrożeń związanych z charakterem branży i wykonywanymi czynnościami. Ryzyko wystąpienia niekorzystnych sytuacji ponoszone jest przy każdym projekcie IT i jest ono nieodłącznym elementem prowadzonej działalności.

Należy zauważyć, że w branży IT mało prawdopodobne jest fizyczne zniszczenie mienia lub spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, z kolei nieodzownym jej elementem jest ryzyko związane z możliwością wystąpienia strat finansowych u kontrahentów w wyniku wykonanej pracy (np. błędnie napisanego kodu).

Wspomniane ryzyko można przenieść na ubezpieczyciela, zawierając dobrze skonstruowaną polisę odpowiedzialności zawodowej IT. W ramach ubezpieczenia OC zawodowego ochroną obejmowane są czynności zawodowe podejmowane w ramach ubezpieczonej działalności.

Polisa taka chroni nasz biznes przed konsekwencjami błędów popełnianych w związku z wykonywaniem usług informatycznych.

Rodzaj świadczonych usług

Obecnie na polskim rynku ubezpieczeniowym funkcjonuje kilku ubezpieczycieli oferujących produkty ubezpieczeniowe stricte skierowane dla branży informatycznej. Wyszli oni naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw informatycznych i stworzyli produkty ubezpieczeniowe zapewniające pełen zakres ochrony dla firm branży informatycznej.

Produkty przeznaczone dla takiej działalności obejmują szeroki dość zakres, który należy dopasować do rodzaju świadczonych usług. Dlatego bardzo istotne jest, aby firma poszukująca pokrycia ubezpieczeniowego precyzyjnie określiła rodzaj świadczonych przez siebie usług.

Należy tutaj dokładnie określić, czy jest to programowanie i projektowanie, dostawa oprogramowania, Web developing, testowanie oprogramowania itp. Pozwoli to na stworzenie dopasowanego do działalności specjalistycznego produktu.

Zakres ubezpieczenia zawodowego

Jak już wspomniałam wyżej, podstawowe ubezpieczenie dla działalności informatycznej to OC zawodowe. Zakres ubezpieczenia zawodowego IT obejmuje zwykle sfinansowanie strat wynikających z wykonywania usług IT, w tym czystej szkody majątkowej poniesionej przez osobę trzecią, pokrycie kosztów obrony oraz kosztów udziału w postępowaniu sądowym.

Dodatkowo wskazane, aby w zakresie takiego ubezpieczenia zawodowego zawierało się rozszerzenie dotyczące naruszenia dóbr osobistych w związku z błędem zawodowym. W ramach tego rozszerzenia ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w wyniku naruszenia dobrego imienia lub godności osobistej lub naruszenia prawa do prywatności osoby trzeciej. Nie można tutaj nie wspomnieć o dość istotnym elemencie, jakim jest odpowiedzialność za podwykonawców, gdyż większość firm informatycznych współpracuje z kontraktorami.

Na rynku można również znaleźć bardziej rozbudowane ubezpieczenia OC działalności zawodowej, w ramach których poza wyżej wymienionym zakresem otrzymuje się także ochronę, w sytuacjach takich jak:

– nieuczciwość pracowników bądź podwykonawców, w tym odszkodowanie na rzecz osób trzecich oraz pokrycie szkód firmy

– przedawnienie płatności – koszty poniesione w celu ograniczenia skutków rzeczywistych bądź możliwych roszczeń

– koszty uszkodzenia dokumentów i danych

Ubezpieczenie od ryzyk cyber

Drugim istotnym elementem dopełniającym ubezpieczenie OC zawodowe IT jest możliwość ubezpieczenia strat firmy i roszczeń osób trzecich w wyniku zajścia zdarzenia cyber. W obecnych czasach obserwuje się ciągły wzrost liczby dokonywanych cyberataków. Wynika to z faktu, że we wszystkich dziedzinach funkcjonowania korzystamy z sieci komputerowych, internetu, elektronicznych form płatności itp. Jest i będzie to nieodzowny element naszej rzeczywistości.

Aby więc uchronić naszą firmę przed konsekwencjami takich zdarzeń, poza ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej powinniśmy zapewnić sobie ubezpieczenie od ryzyk cyber.

Specjalistyczne produkty skonstruowane przez ubezpieczycieli mogą obejmować takie zagrożenia, jak:

– przerwę w działalności spowodowaną cyberzdarzeniem

 – atak hakerski

– kradzież bądź wymuszenie dokonane za pośrednictwem sieci

– koszty poniesione w celu przywrócenia działania sieci, informacji czy danych utraconych po zdarzeniu cyber

– naruszenie bezpieczeństwa płatności

– koszty powiadomienia odpowiednich instytucji oraz osób poszkodowanych o ujawnieniu danych osobowych

– odpowiedzialność medialna cyber (zniesławienie, zepsucie reputacji, ujawnienie niepublicznych informacji, naruszenie własności intelektualnej, niewłaściwe użycie linków)

– bezpieczeństwo sieci

– pokrycie kar administracyjnych i grzywien oraz kosztów obrony

Optymalne ubezpieczenie specjalistyczne

Ubezpieczyć można się zarówno w zakresie wystąpienia szkód własnych, jak i roszczeń osób trzecich. Dodatkowo pokryte mogą być także koszty ograniczenia roszczenia, koszty zachowania dobrego imienia ubezpieczonego, koszty efektów oszustwa podszywania się pod inną osobę.

Zakres ubezpieczenia i możliwości jego rozszerzenia o wskazane powyżej ryzyka zależą od ubezpieczyciela i produktu, jaki dedykuje on danej branży.

Podsumowując, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo prowadzonej działalności IT, warto przeanalizować wszystkie możliwe do wystąpienia ryzyka i zawrzeć polisę zapewniającą pełne pokrycie ubezpieczeniowe.

Jeżeli nie mają państwo pewności, czy oferowany zakres ubezpieczenia jest optymalny, zachęcam do nawiązania współpracy z brokerami posiadającymi wiedzę o dostępności produktów specjalistycznych.

Beata Pałaszewska 
broker ubezpieczeniowy BezpieczenstwowBiznesie.pl 
ekspert ubezpieczeń majątkowych i OC.