Ubezpieczony rolnik może liczyć na wyższe wsparcie ze strony państwa

0
335

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że od 7 do 30 czerwca producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Wsparcie w pełnej wysokości otrzymają tylko rolnicy, których uprawy są pod ochroną ubezpieczeniową.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej ARMiR.

MRiRW sprecyzowało, że do uzyskania wsparcia kwalifikują szkody wynoszące powyżej 30% średniej rocznej produkcji z tytułu: wystąpienia suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Kwota pomocy zostanie pomniejszona o 50%, jeśli wnioskujący nie posiada ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych. 

(AM, źródło: MRiRW)