UE opublikowała rozporządzenie delegowane do Taksonomii

0
143

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. Uzupełnia ono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) sprzed blisko 22 lat poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy nie wyrządza ona poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

Nowo opublikowany akt stanowi uzupełnienie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE z 22.6.2020, L 198, s. 13) – tzw. Taksonomii. Nowe przepisy doprecyzowują kryteria dotyczące zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Taksonomii w zakresie oceny realizacji przez taką działalność dwóch pierwszych celów środowiskowych określonych w art. 9 lit. a) i b) Taksonomii tj.:

  • łagodzenia zmian klimatu,
  • adaptacji do zmian klimatu.

Rozporządzenie delegowane będzie istotne dla realizacji wymogów informacyjnych określonych w art. 5, 6, 7 oraz 8 Taksonomii w przypadku produktów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1-16) oraz przedsiębiorstw podlegających obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. a) Taksonomii, art. 5, 6 i 7 oraz art. 8 ust. 1, 2 i 3 Taksonomii stosuje się w odniesieniu do celów środowiskowych łagodzenia zmian klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu od dnia 1 stycznia 2022 r.

(AM, źródło: KNF)