UFG: Najbardziej szkodowe są poniedziałki i piątki

0
501

Od stycznia do marca 2023 roku poszkodowani zgłosili do ubezpieczycieli 417,6 tys. szkód z OC i AC, wobec blisko 425 tys. rok wcześniej. Suma odszkodowań wypłaconych w minionym kwartale przekroczyła 4 mld zł, wobec 3,54 mld zł przed rokiem – wynika z danych zaraportowanych do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Mniej szkód…

UFG wskazuje, że pierwszy kwartał 2023 roku pokazał kontynuację trendów w zakresie liczby kolizji i wypadków oraz likwidacji szkód, jakie można było zauważyć już w roku ubiegłym. We wspomnianym okresie właściciele pojazdów i osoby poszkodowane zgłosili ubezpieczycielom 232,4 tys. szkód z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 185,2 tys. z AC (rok wcześniej było to odpowiednio 239,3 tys. i 185,4 tys.). Częstość szkód raportowanych z obowiązkowych polis komunikacyjnych w I kw. 2023 roku wyniosła 0,029 i była o 3,4% niższa niż przed rokiem. Z kolei częstość szkód raportowanych z AC wyniosła 0,102, co oznacza spadek o 04,7% w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2022 r.

…ale wyższa suma wypłat

Nieznacznemu spadkowi liczby zgłaszanych szkód towarzyszył jednak wzrost wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń. W I kwartale  ubezpieczyciele wypłacili 4009,5 mln zł – o niemal pół miliarda złotych więcej z ubezpieczeń komunikacyjnych niż przed rokiem. Z tej kwoty 1968,1 mln zł wypłacono z tytułu szkód majątkowych z OC ppm., 342,3 mln zł z tytułu szkód osobowych, natomiast 1699,1 mln zł stanowiły wypłaty z AC.

Ubezpieczyciele zrealizowali łącznie 724,7 tys. wypłat, z czego 456,9 tys. z OC ppm. (417,8 tys. majątkowych oraz 39,1 tys. osobowych), a 267,8 tys. z AC.

Uwaga na piątki i poniedziałki

Do największej liczby szkód zgłaszanych z tytułu ubezpieczenia OC dochodziło w piątki, z kolei z AC – w poniedziałki, najspokojniejsze były zaś weekendy, w szczególności niedziele.

Na dzień 31 marca 2023 r. aktywnych było 27,82 mln szt. umów OC ppm. oraz 7,06 mln szt. umów autocasco. Stosunek AC/OC wyniósł 25,4%.

Ośrodek Informacji UFG gromadzi dane na temat zawartych umów OC i AC, a także zdarzeń drogowych skutkujących odpowiedzialnością ubezpieczycieli i wypłatą odszkodowania. Zakłady korzystają z tych danych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego posiadacza pojazdu. W 2022 roku zakłady ubezpieczeń przesłały do UFG blisko 1,5 mld zapytań o historię ubezpieczeniową swoich klientów, zaś Fundusz udzielał odpowiedzi w trybie zdalnego dostępu.

(AM, źródło: UFG)