UKNF wspiera informacyjnie polskich klientów Gefion

0
538

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi problemów w dochodzeniu swoich praw od Gefion Insurance A/S Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował komunikat, w którym przypomniał klientom ubezpieczyciela, do kogo mogą zwrócić się o pomoc.

UKNF zwrócił uwagę, że Komisja Nadzoru Finansowego nie sprawuje nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń z siedzibą w innym państwie członkowskim UE, wykonującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w ramach swobody świadczenia usług. W stosunku do takich zakładów ubezpieczeń KNF może podejmować jedynie określone i ograniczone działania nadzorcze. 

Nadzór nad działalnością prowadzoną przez Gefion sprawuje duński organ nadzoru finansowego Finanstilsynet. Z tego powodu wszelkie zgłoszenia dotyczące działalności Gefion w Polsce kierowane do KNF będą przekazywane do Finanstilsynet. 

Gefion w dalszym ciągu pozostaje podmiotem polskiego rynku finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (RzF), dlatego jest zobowiązany do m.in. udzielania odpowiedzi na interwencje Rzecznika oraz uczestniczenia w pozasądowym rozwiązywaniu sporów w ramach postępowania oferowanego przez RzF.

Gefion ma obowiązek rozpatrywania reklamacji osób fizycznych w terminie i w sposób określony w ustawie o Rzeczniku. Reklamacje można złożyć w formie pisemnej na adres polskiego reprezentanta firmy podany w treści dokumentów przekazanych przy zawarciu umowy ubezpieczenia lub pisemnie czy elektronicznie na adres w Danii podany na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Gefion jest zobowiązany obsługiwać roszczenia z tytułu umów nadal obowiązujących. Roszczenia należy składać na adres wskazany w umowie ubezpieczenia lub na polisie OC ppm. Informacje dotyczące sposobu zgłaszania szkód znajdują się również na stronie internetowej Gefion, gdzie wskazane są podmioty do kontaktu.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez KNF, oprócz ubezpieczeń OC ppm Gefion oferował w Polsce również inne ubezpieczenia z działu II, w tym ubezpieczenia assistance. Roszczenia należy składać na adres wskazany w umowie ubezpieczenia lub na polisie.

Dla sporów z powództwa ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego z tytułu umowy ubezpieczenia, jak również dla poszkodowanego dochodzącego wypłaty świadczenia w ramach umowy OC ppm możliwe jest wytoczenie powództwa przed sąd w Polsce. Następcy prawni poszkodowanych (np. warsztaty samochodowe czy tzw. kancelarie odszkodowawcze), jak wynika z informacji posiadanych przez UKNF, mogą spotkać się z odrzuceniem pozwu przez polski sąd z powodu nieposiadania przez nich bezpośrednio statusu poszkodowanego. Wówczas konieczne jest dochodzenie praw przed właściwym sądem duńskim. Ustalenie właściwości sądu polskiego nie oznacza, iż zakład ubezpieczeń powinien posiadać adres do doręczeń w Polsce. W przypadku braku takiego adresu niezbędne będzie dokonywanie doręczeń na adres siedziby głównej Gefion w Danii, nawet jeżeli właściwym będzie sąd polski. Zakład ubezpieczeń jest uprawniony do odmowy przyjęcia pozwu, jeżeli dokument ten nie zostanie przedłożony w języku duńskim.

Wszystkie osoby posiadające ważne umowy ubezpieczenia OC ppm w Gefion, jeszcze przed zakończeniem okresu ubezpieczenia zobowiązane są do zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres z innym zakładem ubezpieczeń, gdyż umowa ubezpieczenia w Gefion nie odnowi się.

(AM, źródło: KNF)