EIOPA: Lista działań na rzecz ograniczenia wpływu COVID-19 na ubezpieczenia w UE

0
255

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował oświadczenie w sprawie działań na rzecz ograniczenia wpływu koronawirusa/COVID-19 na sektor ubezpieczeniowy w Unii Europejskiej (UE).

W ocenie EIOPA obecna sytuacja coraz wyraźniej pokazuje, że wybuch pandemii ma znaczące konsekwencje dla światowej gospodarki, w tym także dla usług finansowych. Zdaniem Urzędu w niedalekiej przyszłości ubezpieczyciele będą prawdopodobnie borykać się z narastającymi trudnościami, zarówno w związku z odnajdywaniem się w trudnych warunkach rynkowych, jak i z utrzymaniem działalności, przy jednoczesnym podejmowaniu działań na rzecz ochrony pracowników i klientów. Dlatego EIOPA sporządziła listę dziesięciu głównych zadań, jakie zostaną podjęte w takich obszarach, jak ciągłość działań oraz wypłacalność i pozycja kapitałowa.

Ciągłość działań

1. Szczególnie ważne jest to, aby ubezpieczyciele mogli utrzymać świadczenie usług na rzecz swoich klientów. W tym sensie zakłady ubezpieczeń powinny być przygotowane na wdrożenie niezbędnych środków zapewniających ciągłość działań.

2. Chcąc udzielić pomocy operacyjnej w związku z pandemią koronawirusa, właściwe organy krajowe powinny wykazać się elastycznością w kontekście terminów na przekazywanie sprawozdań do celów nadzoru oraz podawanie informacji do wiadomości publicznej, dotyczących końca 2019 roku. EIOPA zajmie się koordynacją konkretnych działań w tym zakresie.

3. Ponadto EIOPA wkrótce ograniczy swoje wnioski o udzielenie informacji i konsultacje z sektorem wyłącznie do elementów zasadniczych, niezbędnych do dokonania oceny i monitorowania skutków obecnej sytuacji na rynku.

4. EIOPA wydłuża termin na przeprowadzenie całościowej oceny skutków na potrzeby przeglądu systemu Wypłacalność II w 2020 roku o dwa miesiące, do 1 czerwca 2020 roku. W najbliższych dniach EIOPA przekaże szczegółowe informacje dotyczące wydłużenia terminów na spełnienie wymogów sprawozdawczych i informacyjnych.

Wypłacalność i pozycja kapitałowa

5. Zgodnie z dyrektywą Wypłacalność II europejskie zakłady ubezpieczeń mają obowiązek posiadać wystarczające dopuszczalne środki własne na pokrycie swojego kapitałowego wymogu wypłacalności. Kapitałowy wymóg wypłacalności oparty na ocenie ryzyka umożliwia zakładom ubezpieczeń pokrycie znacznych strat oraz zapewnienie ubezpieczających i beneficjentów o tym, że płatności zostaną zrealizowane, gdy staną się wymagalne.

6. Ponadto system Wypłacalność II obejmuje stopniowanie działań nadzorczych między kapitałowym wymogiem wypłacalności a minimalnym wymogiem kapitałowym, który stanowi minimalny poziom bezpieczeństwa, poniżej którego środki finansowe zakładu nie powinny się znaleźć. Dzięki temu jest możliwa elastyczność w sytuacjach wyjątkowych, w tym na przykład działania na rzecz wydłużenia okresu naprawy w przypadku ubezpieczycieli, których to dotyczy, jak przewidziano w artykule 138 dyrektywy Wypłacalność II.

7. Ponadto ostatnie testy warunków skrajnych pokazały, że sektor jest dobrze skapitalizowany i odporny na prawdopodobne poważne wstrząsy w systemie.

8. System Wypłacalność II obejmuje również narzędzia, które można wykorzystać do ograniczenia ryzyka i skutków dla sektora. EIOPA i właściwe organy krajowe są gotowe wdrożyć te narzędzia, jeśli i gdy będzie to konieczne, w sposób skoordynowany, aby zapewnić utrzymanie ochrony ubezpieczających oraz stabilności finansowej.

9. Mimo to zakłady ubezpieczeń powinny podjąć działania na rzecz zrównoważenia ochrony swojej pozycji kapitałowej z ochroną ubezpieczonych, przestrzegając przy tym ostrożnych zasad wypłaty dywidend i zasad dotyczących innych płatności, w tym wynagrodzenia zmiennego.

10. Niezależnie od istniejących narzędzi i uprawnień oraz we współpracy z organami krajowymi, innymi europejskimi urzędami nadzoru oraz ERRS, EIOPA będzie cały czas monitorował sytuację oraz podejmie lub zaproponuje instytucjom finansowym podjęcie wszelkich działań niezbędnych do ograniczenia wpływu wahań rynkowych na sektor ubezpieczeń w Europie oraz do zapewnienia ochrony ubezpieczających.

W swoim stanowisku EIOPA podkreśliła również, że pozostaje w bliskim kontakcie i ścisłej współpracy z innymi europejskimi urzędami nadzoru oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ERRS). Urząd bardzo dokładnie monitoruje sytuację w związku z pandemią koronawirusa/COVID-19, ponieważ jej wybuch zakłóca funkcjonowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

(AM, źródło: KNF)