Eksperci o pozasądowym rozwiązywaniu sporów na rynku finansowym

0
411

28 listopada 2023 r. odbyła się konferencja Rzecznika Finansowego pt. „Pozasądowe rozwiązywanie sporów na rynku finansowym – doświadczenia, perspektywy i wyzwania na przyszłość”. Wydarzenie było objęte patronatem medialnym „Gazety Ubezpieczeniowej”.

Konferencję otworzyła Anna Gadomska, dyrektorka Departamentu Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego, która wskazała na znaczenie praktyczne podejmowanej tematyki, odnosząc się także do bieżącej działalności kierowanego przez nią departamentu w kontekście pozasądowego rozwiązywania sporów na rynku finansowym. Jak zaznaczyła, okazją do organizacji tego przedsięwzięcia stał się upływ 10 lat obowiązywania regulacji prawnych z tzw. dyrektywy ADR (Alternative Dispute Resolution). Okres ten stanowił sposobność do podsumowania doświadczeń związanych z obowiązującą regulacją prawną i zaproponowania takich rozwiązań normatywnych, które pozwolą wyeliminować zaistniałe problemy rzutujące na skuteczność i efektywność dyrektywy ADR.

Program konferencji obejmował pięć paneli oraz dyskusję. Pierwszy panel zatytułowany „Funkcjonowanie pozasądowych metod rozwiązywania sporów na rynku finansowym w Polsce i wybranych krajach Europy” moderowała dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr. Referat dr Jagny Muchy z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczył problematyki postępowań ADR w sporach konsumenckich w Polsce. Następnie prof. Maria Cecylia Paglietti, członkini zarządu Arbitra Bankowego Włoch, zaprezentowała zagadnienie dotyczące pozasądowych metod rozwiązywania sporów we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania instytucji Arbitro Bancario e Finanziario. Prof. Stefaan Voet z Uniwersytetu KU Leuven przedstawił wykład pt. „The Belgian ADR Landscape: Status and Future Challenges”. Z kolei Mary Rose McGover, zastępczyni rzecznika ds. usług finansowych i emerytur w Irlandii, wygłosiła referat pt. „Alternative Dispute Resolution of financial service complaints in Ireland”. Ostatnie wystąpienie w tym panelu miał Richard West, dyrektor ds. polityki w zakresie rozpatrywania spraw, który wygłosił referat pt. „Out-of-court dispute resolution – the experience of the UK’s Financial Ombudsman Service”.

W drugim panelu pt. „Doświadczenia związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów z perspektywy podmiotów uprawnionych i mediatorów” prowadzonym przez Janusza Gwiazdowskiego, dyrektora Warszawskiego Sądu Arbitrażowego, uczestniczyli: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy, Piotr Nowak, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, Anna Gadomska, dr Marta Kuklo, mediatorka sądowa, pracowniczka Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Uniwersytetu w Białymstoku.

Trzeci panel pt. „Doświadczenia i oczekiwania wobec pozasądowych metod rozwiązywania sporów z punktu widzenia ich uczestników” moderował Paweł Rokosz, zastępca kierownika Zespołu w Departamencie Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego. W dyskusji uczestniczyli: Piotr Ożarek, Rzecznik Klienta i dyrektor ds. Komunikacji z Klientem Grupy PZU, dr Anna Mlostoń-Olszewska, prezeska Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Paweł Ejzert, menedżer Działu Jakości Banku Millennium, i Marek Rzewuski, wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.

Czwarty panel pt. „Możliwe rozwiązania organizacyjne i prawne mogące przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności i skuteczności metod pozasądowego rozwiązywania sporów” moderował dr hab. Marcin Dziurda, prof. UW. Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr jako pierwsza wygłosiła referat pt. „Warunki przyjaznego dla ADR środowiska na rynku finansowym. Prawne i pozaprawne gwarancje powszechności i skuteczności ADR na rynku finansowym”. Następnie Agnieszka Owczarewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawiła temat „Czy należy wprowadzić obligatoryjną mediację, czy można zwiększyć jej popularność w inny sposób?”. Trzeci referat pt. „Skuteczność pozasądowych metod rozwiązywania sporów – perspektywa sektora bankowego” przedstawił Paweł Zagaj, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej Związku Banków Polskich. Ostatnie wystąpienie pt. „Korzyści finansowe jako sposób na zwiększenie atrakcyjności mediacji” miała dr Anna Bicz-Kordonets, prezeska Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Piąty panel pt. „Rola powiatowych rzeczników konsumentów w upowszechnianiu alternatywnych metod rozwiązywania sporów na rynku finansowym” moderował Maciej Czapliński, główny specjalista w Departamencie Analiz i Legislacji w Biurze Rzecznika Finansowego. W dyskusji uczestniczyli rzecznicy konsumentów: Grzegorz Miś, Miejski Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu, Mikołaj Lechman, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krotoszynie; Tadeusz Rusiecki, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wejherowie; dr Izabela Skomerska, Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi.

Ostatnim punktem konferencji była dyskusja podsumowująca całodzienne obrady. Zamknięcia konferencji dokonały Anna Gadomska oraz dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Wyrażono przy tym nadzieję, że zgłoszone w przeprowadzonych dyskusjach postulaty przyczynią się do wzmocnienia znaczenia pozasądowego rozwiązywania sporów klienta z podmiotami rynku finansowego.

(AM, źródło: RzF)