Finanstilsynet zakazał Gefionowi sprzedaży i odnowień

0
780

24 marca Finanstilsynet, duński organ nadzoru finansowego (Danish Financial Supervisory Authority, FSA), zakazał Gefion Insurance A/S (Gefion) zawierania nowych umów ubezpieczenia, w tym odnawiania umów już funkcjonujących. Decyzja FSA była podyktowana brakiem pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności przez ubezpieczyciela oraz niezatwierdzeniem planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (recovery plan). 

28 listopada ubiegłego roku Finanstilsynet zlecił Gefionowi przygotowanie planu naprawczego, ponieważ uznał, że firma nie spełnia wymogu kapitałowego z tytułu wypłacalności. Plan naprawy miał doprowadzić do spełnienia wspomnianego wymogu w ciągu 6 miesięcy. Teraz FSA ocenił, że przedstawiony przez spółkę plan naprawczy nie gwarantuje spełnienia tego warunku i nie zatwierdził go.

Spełnienie wymogów albo dobry plan zdejmą zakaz

Finanstilsynet ocenił, że sytuacja finansowa Gefiona nie daje zadowalającej gwarancji, iż firma spółka będzie w stanie odpowiednio ubezpieczyć obecnych i przyszłych klientów. Dlatego FSA uznał, że w celu ochrony ich interesów konieczne jest nakazanie Gefionowi natychmiastowego i całkowitego zaprzestania ubezpieczania, w tym odnawiania już funkcjonujących polis. Zakaz ma obowiązywać do momentu przedłożenia przez spółkę dokumentacji potwierdzającej spełnienie kapitałowego wymogu wypłacalności lub zatwierdzenia przez Finanstilsynet planu naprawczego.

Ponadto FSA nakazał Gefionowi natychmiastowe obniżenie wartości godziwej należności z tytułu nierozliczonych prowizji z trzema agentami spółki z uwagi na ich sytuację finansową. 

FSA podkreślił, że Gefion nadal działa, a funkcjonujące polisy nadal obowiązują. Ponadto zakład nadal wypłaca odszkodowania za szkody z tytułu zawartych umów ubezpieczenia. Wszelkie szkody muszą być nadal zgłaszane do Gefiona lub do przedstawiciela odpowiedzialnego za likwidację szkód. Ponadto firma poinformowała FSA, że oferty przedłużenia umów ubezpieczenia, które nie zostały jeszcze zaakceptowane, nie będą miały zastosowania w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. 

Finanstilsynet podkreślił, że Gefion nie zbankrutował, ale jeśli tak by się stało, to ewentualne roszczenia będzie zaspokajać duński Fundusz Gwarancyjny.

UKNF monitoruje sprawę

Gefion Insurance A/S jest firmą ubezpieczeniową działającą w Danii i posiadającą licencję na prowadzenie działalności transgranicznej m.in. w Szwecji, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Włoszech, Norwegii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Polsce – do 25 marca wykonywał działalność ubezpieczeniową w naszym kraju w ramach swobody świadczenia usług. Dlatego głos w sprawie Gefiona zabrał też Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Przypomniał on oficjalnie, że wszyscy posiadacze ważnych umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm) w Gefionie po zakończeniu okresu ubezpieczenia są zobowiązani są do zawarcia umowy z innym zakładem, ponieważ polisa w duńskiej firmie nie odnowi się. UKNF zaznaczył, że brak zawarcia nowej umowy OC ppm. po zakończeniu okresu obowiązywania obecnej umowy naraża posiadacza pojazdu mechanicznego na konieczność zapłaty opłaty karnej do wysokości 7800 zł, a w razie spowodowania szkody nieubezpieczonym pojazdem konieczność pokrycia szkody z własnego majątku. Jednocześnie Urząd przypomniał, że Gefion nie jest podmiotem nadzorowanym przez KNF tylko przez Finanstilsynet. 

Nadzór przekazał też, że pozostaje w stałym kontakcie z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Finanstilsynet.

– Liczbę polskich kierowców wciąż korzystających z ochrony zapewnianej przez Gefiona ostrożnie można szacować na około 90 000–110 000. Nie wiadomo dokładnie, jak wiele osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych posiada roszczenia wobec wspomnianego ubezpieczyciela – mówi Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.

Jego zdaniem kłopoty Gefiona nie oznaczają, że na pewno zostanie on pozbawiony licencji na działalność. Taki scenariusz wydaje się jednak bardziej prawdopodobny niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Eksperci Ubea są zdania, że paradoksalnie mógłby on być nawet korzystny dla osób posiadających roszczenia wobec ubezpieczyciela z Danii. Plajta oznaczałaby bowiem ostateczne wyjaśnienie sytuacji i możliwość otrzymania pieniędzy z masy upadłościowej bankruta lub środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

UFG już zapowiada, że w razie konieczności pokrycia roszczeń ofiar wypadków wystąpi o zwrot kosztów do swojego duńskiego odpowiednika – podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl.

Od stycznia nowe polisy Gefion nie są sprzedawane

Warto przypomnieć, że 17 stycznia zarząd Polins, głównego przedstawiciela Gefion w Polsce, podjął decyzję o wstrzymaniu się od dystrybucji nowych umów zakładu do czasu złożenia przez niego oficjalnych wyjaśnień dotyczących jego sytuacji finansowej. Impulsem do takiego posunięcia był komunikat Finanstilsynet z 14 stycznia. Tego dnia FSA poinformował, że w jego ocenie Gefion nie spełnia kapitałowego wymogu wypłacalności i ma poważne problemy z płynnością, przez co interesy ubezpieczających i uprawnionych z umów ubezpieczenia zawartych z zakładem są zagrożone. Dlatego zakazał mu rozszerzania terytorialnego i rzeczowego zakresu działalności.

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl