Leszek Skiba nowym prezesem Pekao SA

0
451

21 kwietnia Marek Lusztyn złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Pekao SA, nie podając przyczyn. W uzgodnieniu z radą nadzorczą (RN) banku pozostał jednak w jego zarządzie, gdzie objął funkcję wiceprezesa nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Pekao SA. Na jego miejsce RN powołała 22 kwietnia Leszka Skibę, dotychczasowego wiceprezesa. Obejmie on funkcję prezesa bieżącej wspólnej kadencji, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu spełnienia tego warunku Leszek Skiba będzie kierować pracami zarządu banku.

Tego samego dnia RN banku powołała, ze skutkiem od 22 kwietnia 2020 r., Krzysztofa Kozłowskiego w skład zarządu bieżącej wspólnej kadencji na funkcję wiceprezesa. Równolegle Marcin Gadomski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa oraz ze składu zarządu, bez podania przyczyn. Pozostał jednak pracownikiem banku.

Wiodącym udziałowcem Pekao SA jest PZU SA.

Biogramy

Leszek Skiba od 2015 roku do 2020 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz nad legislacją w obszarze podatkowym w latach 2016–2017 i wsparcie legislacji dotyczącej rynków finansowych i kapitałowych. Przygotował również zarys reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję przewodniczącego rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009–2015 pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie pełniąc funkcję eksperta ekonomicznego, brał czynny udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz opracowywał liczne analizy i raporty dotyczące w szczególności gospodarki strefy euro i prognozowania wskaźników makroekonomicznych w strefie euro. W latach 2002–2009 był asystentem na Wydziale Studiów Politycznych w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu. Od 2009 roku prowadzi działalność publiczną non-profit jako przewodniczący rady i ekspert Instytutu Sobieskiego.

Leszek Skiba ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, gdzie uzyskał tytuł magistra. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny swojej pracy zawodowej oraz działalności publicznej

Krzysztof Kozłowski posiada stopień doktora nauk prawnych nadany w 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 r. adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na WPiA UJ. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także uczestnik zagranicznych pobytów, staży i programów naukowych. W 2013 r. wpisany na listę adwokatów (jako adwokat niewykonujący zawodu). Zdał również egzamin sędziowski. W latach 2013–2015 asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2013–2015 reprezentant-substytut w Grupie Niezależnych Ekspertów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego Rady Europy w Strasburgu. Od kwietnia 2015 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję członka RN Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Od grudnia 2015 r. do września 2016 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Od września 2016 r. do stycznia 2018 r. był wojewodą zachodniopomorskim. W okresie od stycznia 2018 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(AM, źródło: Pekao SA)