Szkolenie na temat bezpieczeństwa pożarowego budynków produkcyjno-magazynowych

0
475

„Piramida Kompetencji” – pod takim hasłem PZU Lab rozpoczyna cykl szkoleń organizowanych wraz ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej. Spotkania w ramach cyklu będą poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem przedsiębiorstw.

Premierowe szkolenie zatytułowane „Bezpieczeństwo pożarowe budynków produkcyjno-magazynowych” odbędzie się 9 grudnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54.

Zagadnienia poruszane podczas spotkania zostały podzielone na pięć bloków tematycznych. W ramach pierwszego z nich – „Podstawowe definicje z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków produkcyjno-magazynowych” – przedstawione zostaną następujące kwestie:

  • Gęstość obciążenia ogniowego, odporność pożarowa budynków.
  • Pomieszczenie zagrożone wybuchem, strefa zagrożenia wybuchem i konsekwencje wyznaczenia tych stref / pomieszczeń.
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – wymagania prawne, typowa zawartość, typowa zawartość niepożądana, przykłady realizacji.
  • ATEX – dyrektywa i rozporządzenia wprowadzające, obowiązkowa zawartość dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, koncepcja ochrony przed wybuchem, typowe błędy w zabezpieczeniu przykładowych zakładów.

Podczas bloku nr 2 zatytułowanego „Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych i ich rola” prowadzący omówią takie zagadnienia, jak:

  • Zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne i czynne w budynkach produkcyjno-magazynowych.
  • Zabezpieczenia przed wybuchem: systemy detekcyjne, wentylacja awaryjna, redukowanie ciśnienia wybuchu (odciążanie wybuchu, systemy gaśnicze HRD, deflektory, bezpłomieniowe odciążanie wybuchu), ograniczenie zapylenia, kontrola źródeł zapłonu itp.
  • Minimalne wymagania przepisów dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych na przykładzie obiektu produkcyjno-magazynowego.

Podczas trzeciego bloku pt. „Audyt dla celów ubezpieczeniowych” mowa będzie o:

  • zakresie audytu dla celów ubezpieczeniowych;
  • spotykanych nieprawidłowościach w budynkach produkcyjno-magazynowych;
  • „dobrych praktykach” inżynierów ryzyka w zakresie bezpieczeństwa prowadzonej działalności produkcyjnej/magazynowej.

W czwartym bloku „Lekcje z historii na przykładzie szkód pożarowych” prowadzący przeprowadzą analizę wybranych zdarzeń szkodowych w budynkach produkcyjno-magazynowych z omówieniem przyczyn i konsekwencji.

Na koniec przedstawione zostaną zagadnienia prawne i ubezpieczeniowe, takie jak odpowiedzialność i obowiązki właściciela, zarządcy i użytkownika w zakresie bezpieczeństwa w budynkach produkcyjno-magazynowych. Prowadzący przedstawią też studium przypadku wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Szkolenie poprowadzą: dr inż. Dariusz Gołębiewski, PZU Lab, Maciej Wróbel, PZU Lab, radca prawny, Dariusz Baranowski, SGSP, dr inż. Szymon Ptak, SGSP.

Szkolenia „Piramida Kompetencji” skierowane są do specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w zakładach przemysłowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, rzeczoznawców, projektantów i architektów oraz innych zainteresowanych, którzy chcą poznać dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem w zakładach przemysłowych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 1 tys. zł + VAT.

Więcej informacji: Beata Gliszczyńska, @: bgliszczynska@pzu.pl, tel.: 666 886 971.

(AM, źródło: PZU)