TUZ TUW realizuje zobowiązania wobec UOKiK w sprawie podwójnego OC

0
781

TUZ TUW poinformowało, że rozpoczęło wykonanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącej zakwestionowanej przez niego praktyki stosowanej przez ubezpieczyciela w zakresie realizacji zawartych umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm).

W toku postępowania toczącego się przed Prezesem UOKiK towarzystwo zobowiązało się, że zmieni zakwestionowaną praktykę w ten sposób, iż w zawiadomieniach kierowanych do klientów, wysyłanych nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa została zawarta, zamieści specjalną informację na temat ubezpieczenia na kolejny okres. Informacja ta będzie określać wysokości składki w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia następnej umowy, a także pouczenie, że wysokość składki może ulec zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji wyjdą na jaw okoliczności mające wpływ na wysokość składki, oraz wskazanie tych okoliczności.

Ponadto TUZ TUW zobowiązało się również do zwrotu składek zapłaconych przez ubezpieczających w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 29 czerwca 2018 r. z tytułu zawarcia umów OC ppm. z TUZ TUW w trybie art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w sytuacji zawarcia przez nich umowy z innym zakładem obejmującym ten sam przedmiot i okres ochrony ubezpieczeniowej. Chodzi o sytuacje, w których doszło do posiadania przez klientów tzw. podwójnego ubezpieczenia, o ile nie doszło do realizacji świadczeń z tytułu tej umowy, w szczególności wypłaty odszkodowań przez TUZ TUW.

Towarzystwo zobowiązało się ponadto do niedochodzenia roszczeń z tytułu niezapłaconej składki wobec posiadaczy posiadających tzw. podwójne OC w w/w okresie, o ile nie doszło do realizacji świadczeń z tytułu tej umowy, w szczególności wypłaty odszkodowań przez TUZ TUW.

Konsumenci którzy w w/w okresie otrzymali pismo od TUZ TUW, w którym nie zamieszczono informacji o wysokości składki na kolejny okres ubezpieczenia, po otrzymaniu pisma zawarli umowę OC ppm. z innym ubezpieczycielem, a jednocześnie zapłacili składkę na rzecz TUZ TUW i tym samym dotknął ich problem podwójnego OC – o ile nie doszło do realizacji świadczeń z tytułu tej umowy, w szczególności wypłaty odszkodowań przez TUZ TUW – mogą w ciągu 15 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji Prezesa UOKiK zwrócić się do towarzystwa o zwrot zapłaconej składki za okres posiadania podwójnego OC. W tym celu muszą przedstawić zakładowi dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia z innym towarzystwem obejmującym ten sam przedmiot i okres ochrony ubezpieczeniowej, dokument potwierdzający, że konsument w danym okresie był objęty ochroną ubezpieczeniową taką samą jak w TUZ TUW oraz dowód opłacenia składki z tego tytułu.

Względem ubezpieczających posiadających podwójne OC, którzy nie zapłacili składki, TUZ TUW zobowiązało się nie dochodzić roszczeń, o ile nie doszło do realizacji świadczeń z tytułu umowy, a zakład zostanie poinformowany o zaistnieniu podwójnego ubezpieczenia.

Zobowiązanie TUZ TUW zostało zaakceptowane przez Prezesa UOKiK w decyzji nr DOZIK-10/2019 z 30 grudnia 2019 r.

(AM, źródło: TUZ TUW)