EIOPA: Ubezpieczyciele, szykujcie się na pożegnanie Brytyjczyków

0
431

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) wezwał 13 października sektor ubezpieczeniowy w Unii Europejskiej do zakończenia przygotowań i wdrożenia odpowiednich i realistycznych planów awaryjnych przed końcem brytyjskiego okresu przejściowego. Równolegle EIOPA rozpoczęła też konsultacje w zakresie wykorzystania przez zakłady ubezpieczeń scenariuszy związanych z ryzykiem zmian klimatycznych w ramach własnej oceny ryzyka i wypłacalności (ORSA).

Urząd przypomniał, że okres przejściowy Wielkiej Brytanii zgodnie z umową o wystąpieniu zakończy się 31 grudnia 2020 r. Po tej dacie całe prawo pierwotne i wtórne Unii nie będzie już mieć zastosowania do Wielkiej Brytanii – w tym dyrektywa Wypłacalność II, a także dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Dlatego sektor ubezpieczeniowy w UE musi być przygotowany na konsekwencje tego, że brytyjskie i gibraltarskie zakłady ubezpieczeń staną się przedsiębiorstwami państw trzecich.

Z tego powodu EIOPA wezwała sektor ubezpieczeniowy do zakończenia przygotowań i wdrożenia odpowiednich i realistycznych planów awaryjnych przed końcem brytyjskiego okresu przejściowego. Urząd oczekuje, że europejscy ubezpieczyciele i reasekuratorzy będą dysponować środkami zapobiegającymi działalności ubezpieczeniowej bez zezwolenia i zapewniającymi ciągłość usług w zakresie działalności transgranicznej, jak określono w opinii EIOPA wydanej w 2017 r. w celu zminimalizowania szkód dla ubezpieczających i beneficjentów. Przypomina też zakładom i pośrednikom ubezpieczeniowym o ich obowiązku informowania klientów o możliwym wpływie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE na umowy ubezpieczeniowe.

EIOPA zadeklarowała, że będzie nadal monitorować przygotowania sektora na te wydarzenia, a w szczególności opracowywanie i wdrażanie planów awaryjnych. Wcześniej uzgodnione protokoły ustaleń w sprawie współpracy i wymiany informacji zawarte przez EIOPA i wszystkie właściwe organy krajowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadające kompetencje w sektorze ubezpieczeniowym, z Bankiem Anglii działającym jako organ nadzoru ostrożnościowego i organ nadzoru finansowego Zjednoczonego Królestwa zachowują ważność i wejdą w życie w dniu, w którym traktaty europejskie i prawo wtórne przestaną obowiązywać w Wielkiej Brytanii.

Konsultacja scenariuszy związanych z ryzykiem zmian klimatycznych

Tego samego dnia Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o rozpoczęciu przez EIOPA konsultacji w zakresie wykorzystania przez zakłady ubezpieczeń scenariuszy związanych z ryzykiem zmian klimatycznych w ramach własnej oceny ryzyka i wypłacalności (ORSA).

Przedmiotem konsultacji jest przygotowany przez Urząd dokument w postaci projektu opinii nadzorczej. Opinia określa oczekiwania EIOPA w stosunku do organów nadzoru w zakresie nadzorowania procesu wdrażania scenariuszy dotyczących zmian klimatycznych przez zakłady ubezpieczeń w ramach własnej oceny ryzyka i wypłacalności przy zastosowaniu podejścia opartego na ryzyku i zasadzie proporcjonalności. Zawiera ona praktyczne informacje dotyczące wyboru i implementacji scenariuszy. 

Konsultowana opinia jest kontynuacją ubiegłorocznej Opinii ws. zrównoważonego rozwoju w ramach Wypłacalności II (Opinion on Sustainability within Solvency II), gdzie zarekomendowano zakładom ubezpieczeń i reasekuracji rozważenie analizy ryzyk klimatycznych w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okresy jednoroczne. 

AM, news@gu.home.pl

(źródło: EIOPA, KNF)