EIOPA wzywa do działań łagodzących wpływ koronawirusa na konsumentów

0
174

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na swojej stronie internetowej oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w sprawie działań podejmowanych przez ubezpieczycieli i pośredników na rzecz złagodzenia wpływu koronawirusa (COVID-19) na konsumentów oraz zasad wypłaty dywidend i zmiennych części wynagrodzeń w kontekście.

W pierwszym z oświadczeń EIOPA podkreśliła, że ubezpieczyciele, pośrednicy ubezpieczeniowi i pośrednicy ubezpieczeniowi oferujący ubezpieczenia uzupełniające pełnią ważną funkcję w zapewnieniu ochrony konsumentom przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Z tego względu dostęp do usług ubezpieczeniowych wydaje się niezbędny w kontekście COVID-19.

Urząd zauważa inicjatywy podejmowane przez podmioty z sektora ubezpieczeniowego dotyczące rozpoznawania okoliczności mogących uniemożliwić konsumentom wywiązanie się z ich obowiązków kontraktowych. W opinii EIOPA, skala i głębokość zakłóceń spowodowanych wybuchem pandemii koronawirusa mogą podważyć zaufanie do rynku, jeśli w centrum podejmowanych działań nie znajdzie się uczciwe traktowanie konsumentów.

Urząd podkreślił, że niezbędnym jest, aby sektor działał zgodnie z najlepiej pojętym interesem konsumentów w całym okresie relacji z nimi, zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie 2016/97 o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) oraz Dyrektywie 2009/138/UE Wypłacalność II (Solvency II). 

EIOPA w szczególności zwraca się do ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych o podejmowanie następujących działań:

  • Dostarczanie jasnych i aktualnych informacji konsumentom na temat ich praw wynikających z zawartych umów.
  • Uczciwe traktowanie konsumentów oraz precyzję komunikacji.
  • Informowanie konsumentów o wprowadzonych środkach awaryjnych, mających na celu zapewnienie ciągłości działania.
  • Stosowanie wymogów dotyczących nadzoru i zarządzania nad produktem ubezpieczeniowym w sposób ciągły, biorąc pod uwagę wpływ COVID-19, a tam gdzie to niezbędne, przeprowadzając przeglądu produktu. 
  • Wzięcie pod uwagę interesów konsumentów, a także wykazanie się elastycznością względem nich tam, gdzie jest to uzasadnione i praktycznie wykonalne. EIOPA zwraca zwłaszcza uwagę na to, że sytuacja może wymagać elastyczności w zakresie terminów i procesów, co ma umożliwić zachowanie ochrony ubezpieczeniowej, która w przeciwnym wypadku by wygasła.

W drugim oświadczeniu EIOPA zakomunikowała, że w jej ocenie zakłady ubezpieczeń oraz reasekuracji powinny podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia solidnego poziomu funduszy własnych w celu ochrony ubezpieczających i pokrycia potencjalnych strat, przestrzegając ostrożnych zasad wypłat dywidendy i innych zasad dystrybucji kapitału, w tym wynagrodzenia zmiennego. Ubezpieczyciele powinni upewnić się, że ich ocena ogólnych potrzeb w zakresie wypłacalności bierze pod uwagę przyszłe zdarzanie oraz należycie uwzględnienia obecny poziom niepewności co do skutków i czasu trwania COVID-19 na rynki finansowe, a także na gospodarkę i następstwa tej niepewności w zakresie wypłacalności i sytuacji finansowej.

(AM, źródło: KNF)