Przegląd IDD już wkrótce

0
334

Rozpoczynają się pierwsze prace przygotowawcze do przeglądu IDD. Poza zakresem wynikającym z regularnego przeglądu dyrektywy Polska Izba Ubezpieczeń oczekuje uwzględnienia kilku inicjatyw, które zaproponowano w ramach planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych. Ponadto EIOPA w świetle kryzysu Covid-19 będzie podejmowała kolejne inicjatywy, co wpłynie na ostateczny kształt IDD. A nadzorca europejski dopiero rozpoczął prace przygotowawcze nad przeglądem dyrektywy. Rynek ubezpieczeń musi zastanowić się, na co zwrócić szczególną uwagę. I czy wszystkie zmiany są konieczne na poziomie europejskim – piszą na blogu PIU eksperci Izby: Barbara Sanek, Iwona Szczęsna i Piotr Wrzesiński.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, czyli IDD, zobowiązała EIOPA do przygotowania do 23 lutego 2020 r., a następnie nie rzadziej niż co dwa lata, sprawozdania na temat jej stosowania. Późniejsze niż zakładano wdrożenie dyrektywy oraz obecna pandemia opóźniły te prace.

Pierwszym krokiem EIOPA jest przeprowadzenie do 1 lutego 2021 r. wstępnego badania dotyczącego stosowania IDD. Na podstawie zebranych informacji powstanie sprawozdanie, w którym znajdzie się m.in. ocena, czy zakres stosowania IDD jest odpowiedni, by zapewnić ochronę konsumentów. Zbadane będą też proporcjonalność traktowania różnych dystrybutorów ubezpieczeń i obciążenia administracyjne nakładane na właściwe organy i odnoszące się do poszczególnych kanałów dystrybucji ubezpieczeń. Przegląd IDD ma na celu wskazanie, czy i w jakim zakresie konieczne jest dokonanie zmian postanowień IDD. EIOPA skonsultuje ponadto teść sprawozdania z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), a następnie przekaże go do Komisji Europejskiej (KE).

Eksperci opracowują stanowisko

W PIU wypracowaniem stanowiska dotyczącego funkcjonowania IDD zajmuje się specjalnie w tym celu utworzona grupa ekspertów. Grupę powołała podkomisja ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych wspólnie z podkomisją ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie oraz zespołem ds.  bancassurace i sprzedaży affinity.

Izba angażuje się również aktywnie w prace na forum Insurance Europe, które przygotowuje odpowiedź na pytania EIOPA w imieniu europejskiego rynku ubezpieczeniowego.

Nad czym pracuje PIU?

Przygotowanie stanowiska PIU wymaga dogłębnej analizy działania IDD na naszym rynku. Istotne będzie zwłaszcza ustalenie, czy i dlaczego obecny model dystrybucji sprawdza się na polskim rynku. Jako że dyrektywa IDD jest dyrektywą minimalnej harmonizacji, z pewnością konieczne będzie zwrócenie uwagi, iż niektóre przepisy IDD wymagają doprecyzowania lub zmiany. Według PIU szczególnej analizie należy poddać możliwości wykorzystania cyfrowych rozwiązań w dystrybucji ubezpieczeń, co ma związek z trwającą obecnie pandemią i koniecznością zdalnego kontaktu z klientami. Jednak nawet po pandemii zdalna dystrybucja ubezpieczeń będzie odgrywała dużo istotniejszą rolę niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Na poziomie unijnym na pewno dyskutowane będą zwiększenie ochrony interesu klientów i konieczność doprecyzowania lub zmiany obecnych rozwiązań. W szczególności w ramach rewizji IDD przedmiotem rozważań będzie koncepcja wartości produktu dla klienta (value for money), uproszczenie informacji przekazywanych klientowi (ze względu na nadmiar informacji dla klientów przy produktach finansowych) oraz zharmonizowanie przepisów dotyczących dystrybucji produktów finansowych na poziomie unijnym. To ostatnie oznacza de facto dostosowanie wymogów IDD do przepisów dyrektywy MiFID II.

Uwaga na koszty

Pomimo wielu wątpliwości na etapie wdrażania IDD na polskim rynku, zakłady ubezpieczeń dostosowały się do tych wymagań. Wiązało się to ze sporym nakładem pracy i zaangażowaniem znacznych środków finansowych. Dlatego teraz formułując jakiekolwiek postulaty zmian w IDD, trzeba dokonywać analizy kosztów i korzyści.

Z dotychczasowych analiz PIU wynika, że w większości krajów europejskich problemy ze stosowaniem IDD są podobne jak w Polsce. Potwierdzają to nawet pytania w kwestionariuszu EIOPA na temat problematycznych obszarów, które są zbieżne z kwestiami dyskutowanymi na naszym rynku. Stąd zmiany dotyczące tego, co nas najbardziej interesuje, są pewne. Jednak propozycje rozwiązania tych problemów mogą iść w kierunkach, które byłyby nieadekwatne do polskiego modelu dystrybucji ubezpieczeń.

Nie wszystko na poziomie europejskim

Nie wszystkie obciążenia operacyjne dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów, a także i uciążliwości dla klienta wynikają wprost IDD. Stąd nie wszystkie postulaty będą wymagały zmian na poziomie europejskim. Przy okazji prac nad rewizją IDD zasadne jest również konstruktywne i kompleksowe podejście do zagadnień dotyczących implementacji IDD do polskiego prawa i rozwiązań przyjętych w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń. Obecny przegląd dyrektywy jest okazją do dialogu z polskim regulatorem i nadzorcą na temat nowelizacji ustawy i usunięcia uciążliwości z niej wynikających.

Cały wpis:

https://piu.org.pl/blogpiu/przeglad-idd-co-przed-nami/embed/#?secret=nhs5BZpQOp

(AM, źródło: PIU)