Ściślejszy nadzór nad zagranicznymi zakładami zaakceptowany przez prezydenta

0
349

24 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o obrocie instrumentami finansowymi. Akt dostosowujący polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej ma na celu m.in. wzmocnienie nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną, a w konsekwencji zapewnienie efektywniejszej ochrony klientów ubezpieczycieli zagranicznych.

Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego m.in. dyrektywę (2019/2177) dotyczącą zmian w funkcjonowaniu Europejskich Organów Nadzoru (ESAs) oraz uzupełnia dyrektywę (2015/2366) dotyczącą usług płatniczych. Nowe regulacje zobowiązują m.in. Komisję Nadzoru Finansowego do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw, oraz o ryzykach z nią związanych.

Ważnym narzędziem poprawiającym skuteczność KNF w tym zakresie będą platformy współpracy ustanawiane przez właściwe organy nadzorcze innych państw członkowskich UE albo EIOPA.

Ograniczenie ryzyka związanego z brexitem

Przepisy regulują też kwestię nieprzerwanego wykonywania przez zakłady ubezpieczeń czy reasekuracji mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltarze, które na zasadzie jednolitej licencji prowadziły działalność na terytorium Polski, trwających umów ubezpieczenia, umów reasekuracji i umów retrocesji oraz ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w interesie osób ubezpieczonych. Chodzi o okres po 1 stycznia 2021 r. do dnia wygaśnięcia roszczeń z tych umów.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z tym że:

1) przepis przejściowy art. 8 (związany z brexitem) wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;

2) wskazana w art. 4 zmiana ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

3) wskazane w art. 3 i art. 6 zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu  oraz o spółkach publicznych, oraz w ustawie z  dnia  30  sierpnia  2019  r.  o  zmianie  ustawy – Kodeks  spółek  handlowych  oraz  niektórych  innych  ustaw wejdą w  życie z dniem 1 marca 2021 r.;

4) wskazane w art. 5 zmiany w ustawie z  dnia 11 września 2015 r. o  działalności  ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wejdą w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.

***

Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl