Specustawa dotycząca koronawirusa nie zwalnia z obowiązków w zakresie PPK

0
646

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa pracodawca może nakazać podwładnym pracę w domu. Zatrudnieni nie tracą wówczas za wykonaną pracę wynagrodzenia, od którego trzeba naliczać wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – przypomina serwis mojeppk.pl.

Nowe przepisy, mające zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zawarto w ustawie z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przyjęto w niej m.in., że w celu przeciwdziałania COVID-19 (czyli chorobie spowodowanej koronawirusem) pracodawca może polecić pracownikowi  wykonywanie – przez czas oznaczony – pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Taki pracownik ma oczywiście prawo do wynagrodzenia, od którego nalicza się wpłaty do PPK, zgodnie z ustawą  z 4 października 2018 r. o PPK. Zgodnie z zawartą  w niej definicją, przez wynagrodzenie rozumie się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia z art. 19 ust. 1 tej ustawy (tzw. trzydziestokrotność), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

W razie zamknięcia z powodu epidemii COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, ubezpieczonemu – zgodnie z nowymi przepisami zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem – przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Od kwoty zasiłku opiekuńczego otrzymanego przez pracownika nie nalicza się wpłat do PPK. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie uwzględnia się bowiem m.in. zasiłków.

Jeśli pracodawca zamierza skorzystać z możliwości polecenia podwładnym pracy w domu, ale obawia się, że spowoduje to utrudnienia w zakresie wdrożenia PPK, warto pamiętać, że także informacje dotyczące PPK może przekazywać zatrudnionym zdalnie.

(AM, źródło: mojeppk.pl)