Ubezpieczyciele docenieni za otwartość na mediację

0
368

Kapituła plebiscytu „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” oraz „Ambasador mediacji na rynku finansowym” wybrała laureatów tegorocznej edycji. Wszystkie wyróżnienia trafiły do przedstawicieli rynku ubezpieczeń.

W gronie zdobywców wyróżnienia z grona instytucji znalazło się sześć zakładów ubezpieczeń majątkowych: PZU SA, TUiR Warta, STU Ergo Hestia, Generali TU, InterRisk, AXA Ubezpieczenia TUiR. Oprócz nich nagrodzony został także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kapituła przyznała również wyróżnienie dla ambasadorów mediacji na rynku finansowym. Laurem tym zostali uhonorowani Wojciech Kolasa oraz Jakub Sewerynik.

Duża popularność polubownego rozwiązywania sporów

W 2019 roku do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło 2748 wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego (głównie mediacji). W 1587 przypadkach obie strony sporu wyraziły chęć rozwiązania sporu w drodze mediacji oraz w 2 przypadkach w drodze arbitrażu.

Z danych przekazanych przez KNF wynika, że liczba instytucji finansowych, które angażują się w postępowania mediacyjne w Centrum Mediacji Sądu Polubownego (CMSP) stale rośnie. W 2019 roku 37 podmiotów z różnych sektorów rynku wyraziło wolę rozwiązania sporu ze swoimi klientami w drodze mediacji. Natomiast 16 instytucji finansowych skierowało wnioski do CMSP. Nadal w zdecydowanej większości przypadków mediacje kończą się wypracowaniem porozumienia satysfakcjonującego obie strony sporu.

Formuła zdalna pomogła w czasie pandemii

Duże zainteresowanie polubownymi formami rozwiązywania sporów w Sądzie Polubownym (zwłaszcza mediacją) utrzymuje się również w tym roku. Ogłoszony stan epidemii wymusił zmianę trybu funkcjonowania SP. Od kwietnia działa on w trybie zdalnym, co wiąże się z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Nowa formuła zapewnia wymagany w aktualnych okolicznościach odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników postępowań polubownych prowadzonych w ramach Sądu Polubownego. Zdalna formuła jest doceniana i została przyjęta jako optymalne rozwiązanie dla stron postępowania. Potwierdzeniem tego jest stały napływ dużej liczby wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego (głównie mediacji) i zgód na nie. Komisja podała, że od 1 stycznia do 20 listopada do SP wpłynęło ponad 1900 wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego. Obecnie w 836 sprawach wyrażono zgodę na mediację i w jednym przypadku na arbitraż. W ocenie nadzoru liczba prowadzonych aktualnie postępowań napawa optymizmem co do rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów na rynku finansowym, a także potwierdza potrzebę funkcjonowania na nim takiego mechanizmu, który cieszy się zaufaniem zarówno instytucji finansowych, jak i ich klientów.

O plebiscycie

Wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” i „Ambasador mediacji na rynku finansowym” zostały ustanowione w celu propagowania wśród instytucji finansowych idei mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez nie usług, a także uhonorowania osób zasłużonych dla instytucji mediacji za działania podejmowane na rzecz upowszechniania idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym.

W skład kapituły plebiscytu weszli: przewodniczący KNF, prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: KNF)