KNF podtrzymała decyzję w sprawie TUW Medicum

0
178

29 kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o utrzymaniu w mocy decyzji z 23 grudnia 2019 r. o cofnięciu TUW Medicum zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie określonych grup ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

KNF przypomniała, że przesłanką cofnięcia zezwolenia było wykonywanie przez towarzystwo działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem planu działalności obejmującego trzy pierwsze lata obrotowe oraz w sposób niezapewniający zdolności do wykonywania zobowiązań, uwzględniając szczególnie niedostateczne zasoby kapitałowe w połączeniu z ryzykownym profilem prowadzonej działalności oraz naruszeniami przepisów dotyczących systemu zarządzania. Po przeanalizowaniu wniosku TUW Medicum o ponowne rozpatrzenie sprawy Komisja postanowiła utrzymać w mocy decyzję wydaną w pierwszej instancji.

(AM, źródło: KNF)