RCL proponuje podział noweli ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
poniedziałek, 09 lipca 2018 08:40

Zdecydowana większość przepisów projektu nowelizacji ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nie jest związana z wdrożeniem prawa Unii Europejskiej*. Dlatego należałoby wdrożyć te regulacje w odrębnym akcie prawnym – stwierdziło Rządowe Centrum Legislacji (RCL) w swojej opinii do projektu.

Centrum wskazało, że cel implementacji unijnych regulacji jest realizowany wyłącznie przez zmianę w zakresie przepisów art. 14 ust. 4a i 4b, art. 36 ust. 1 i art. 52 ustawy. Pozostałe przepisy nie są zaś związane z wdrożeniem. RCL podkreśla, że ich umieszczenie w noweli mogłoby być zasadne, jeśli spełniałoby wymogi § 30 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2016 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, czyli ich wdrożenie byłoby „szczególnie uzasadnionym przypadkiem”. Tyle że projektodawca nie wykazał takiego szczególnego uzasadnienia. Stąd też propozycja przyjęcia postanowień niezwiązanych z regulacjami unijnymi w odrębnej ustawie.

W uwagach szczegółowych do projektu RCL zgłosiło m.in. postulat przedstawienia uzasadnienia zmian i ich skutków w zaproponowanym wprowadzeniu do art. 14 ust. 2 ustawy rozwiązaniu umożliwiającym późniejsze wypłacenie odszkodowania, w przypadku gdy ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo jego wysokości będzie zależeć od toczącego się postępowania w sprawach o wykroczenia.

RCL chce też doprecyzowania zmienianego zdania trzeciego w ust. 1 w art. 31 ustawy, według którego umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z dniem złożenia „oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 3”. Centrum wskazało, że przepis art. 18 ust. 3 dotyczy jednak określenia momentu, w którym oświadczenie uważa się za złożone, tylko w przypadku nadania oświadczenia przesyłką listową – co prowadzi do pominięcia w regulacji art. 31 ust. 1 ustawy innych sposobów złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu (np. osobiście w placówce zakładu ubezpieczeń). Wątpliwości Centrum budzi też wskazanie w art. 33 pkt 12 dnia wydania decyzji o umorzeniu postępowania jako dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – w kontekście możliwości zaskarżenia wydanej decyzji. Analogiczna uwaga dotyczy również art. 41 ust. 1 pkt 10 ustawy. RCL chce też wyjaśnienia, dlaczego zmiana dotycząca umożliwienia wyrażenia przez ubezpieczającego zgody na elektroniczną formę przekazywania mu informacji także w czasie trwania umowy dotyczy tylko OC ppm. (art. 28 ust. 1d pkt 1), a już nie OC rolników i ubezpieczenia budynków rolniczych (art. 46 ust. 1d pkt 1 i art. 62 ust. 1d pkt 1). Centrum chce też, aby w noweli (art. 87 ust. 1 i 1a) uwzględniono zmiany w ustawie  – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którymi obowiązek wożenia ze sobą potwierdzenia zawarcia umowy OC ppm. został ograniczony do kierujących pojazdem zarejestrowanym za granicą.
***

*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Equinum Broker: Tomasz Kutyba nowym wiceprezesem

Z dniem 30 czerwca funkcję wiceprezesa firmy brokerskiej Equinum Broker objął Tomasz Kutyba. Zmiana w zarządzie związana jest z realizacją nowej...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk zatwierdzony na stanowisku prezesa

13 lipca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mirosława Kisyka na stanowisko prezesa zarządu MetLife...


czytaj dalej

Coface: Patrice Luscan prezesem ICISA

Podczas Walnego Zgromadzenia ICISA (International Credit Insurance and Surety Association), zorganizowanego w 90. rocznicę powstania...


czytaj dalej

Lloyd’s: Nowa cyfrowa platforma dystrybucji

Lloyd’s uruchomił nową cyfrową platformę dystrybucji – Lloyd’s Bridge – zaprojektowaną w celu szybkiego, łatwego i sprawnego połączenia firm...


czytaj dalej

KNF: Szereg zmian w Metodyce BION za 2017 rok

12 lipca w serwisie internetowym Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowana została nowa wersja Metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i...


czytaj dalej

Telematics Technologies: Istotna rola danych o ograniczeniach prędkości

Eksperci Telematics Technologies, dostawcy rozwiązania technologicznego dla Link4 Kasa Wraca wyjaśniają, w jaki sposób radzą sobie z rozproszonymi...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook