Reklama

PPK: Projekt ustawy trafił do Sejmu
czwartek, 06 września 2018 08:44

4 września do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) – programie dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania. W założeniu PPK mają umożliwić gromadzenie długoterminowych oszczędności, wypłacanych po zakończeniu aktywności zawodowej. W ocenie Instytutu Emerytalnego, niektóre postanowienia projektu będą miały negatywny wpływ na segment Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Od połowy 2019 r. gromadzenie oszczędności w ramach PPK będą mogły rozpocząć pierwsze grupy pracowników. Środki zgromadzone w programie przez uczestnika systemu będą stanowić jego prywatną własność i zostaną wypłacone po osiągnięciu przez niego 60. roku życia.

W ramach projektowanych rozwiązań przewidziano zawieranie dwóch rodzajów umów: o zarządzanie PPK (stronami będą podmiot zatrudniający i instytucja finansowa) i o prowadzenie PPK (stronami będą osoba zatrudniona i instytucja finansowa). Instytucje finansowe to: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przed PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, lub zakład ubezpieczeń.

Powszechność systemu nakłada na pracodawców obowiązek zawierania z instytucją finansową umowy o zarządzanie Planami, jeżeli zatrudniają co najmniej jedną osobę. Umowa o zarządzanie będzie zawierana z instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Umowa o prowadzenie będzie zawierana z instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Umowa o zarządzanie będzie wpisywana do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Wszyscy pracodawcy będą tworzyć PPK dla wszystkich zatrudnionych. Każdy z nich zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie  mógł się z niego wycofać, rezygnując  z dokonywania wpłat na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Założono jednak możliwość ponownego powrotu do programu – co 4 lata podmiot zatrudniający będzie informował uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji o ponownym dokonywaniu wpłat. Oznacza to, że jeśli będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

Wpłaty będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu. Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu, i 1,5% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podmiotu zatrudniającego. Uczestnik, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2%, ale nie mniejszej niż 0,5%. Podmiot zatrudniający będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5%. Oznacza to, że pracodawca każdemu pracownikowi będzie dodawał przynajmniej 1,5%, ale nie więcej niż 4% (wpłata podstawowa i dodatkowa). Uczestnik PPK będzie mógł także zadeklarować wpłatę dodatkową do 2%, co daje łącznie maksymalnie 4% (wpłata podstawowa i dodatkowa). W efekcie na konto pracownika będzie mogła wpływać łączna wpłata od 3,5 do 8% wynagrodzenia.

Koniec PPE?

Postanowienia aktu budzą jednak pewne kontrowersje. Eksperci Instytutu Emerytalnego zauważyli, że w projekcie ustawy o PPK znalazły się postanowienia (art. 133) istotnie modyfikujące relacje Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) do PPK. W opinii organizacji fakt ten praktycznie uniemożliwia utworzenie PPE, które zwalniałoby pracodawcę od obowiązku utworzenia PPK. Zgodnie z treścią opublikowanego uzasadnienia do ustawy w aktualnym projekcie ustawy o PPK utrzymano możliwość zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK przez pracodawców prowadzących PPE o składce podstawowej wynoszącej co najmniej 3,5%, jeśli do danego PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych. Jednakże powyższe warunki powinny być spełnione na dzień wejścia w życie ustawy o PPK (1 stycznia 2019 r.). Oznacza to, że dla zwolnienia pracodawcy z obowiązku tworzenia PPK koniecznie będzie posiadanie PPE o określonych parametrach jeszcze do końca obecnego roku. – W świetle faktu, że procedura tworzenia PPE, zarówno ta formalna, obejmująca postępowanie administracyjne przed Komisją Nadzoru Finansowego, jak też ta faktyczna obejmująca wybór usługodawcy PPE, zawarcie umów oraz późniejsze wdrożenie komunikacyjne, w praktyce musi trwać co najmniej kilkanaście tygodni, należy przyjąć, że już prawie nie ma szans na to, żeby podejmując decyzję teraz we wrześniu 2018 roku o utworzeniu PPE, pracodawca był w stanie zwolnić się z utworzenia PPK – tłumaczy dr Marcin Wojewódka, członek zarządu Instytutu Emerytalnego. – Tym samym wejście w życie przepisów o PPK w treści zawartej w projekcie ustawy o PPK powoduje, że żaden racjonalny pracodawca nie powinien już podejmować żadnych działań związanych z tworzeniem PPE, bo po prostu może nie zdążyć utworzyć PPE i cały jego trud pójdzie na marne. Tym samym pomysłodawcy PPK tylnymi drzwiami doprowadzili to tego, że nowe PPE już nie będą prawdopodobnie powstawały. Co więcej, projekt ustawy o PPK zawiera także takie przepisy, które stawiają pod znakiem zapytania zasadność, tak dla uczestników, jak też dla usługodawców, oszczędzania w formie PPE także w już istniejących programach – dodaje.

Więcej na temat projektu:
http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: Sejm, gu.com.pl)

 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Swiss Re: Straty katastroficzne półrocza

Katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka w I poł. 2019 r. były odpowiedzialne za 44 mld dol. strat gospodarczych na świecie – wynika ze...


czytaj dalej

ECB: Zamknięcie zaatakowanej strony

Europejski Bank Centralny (ECB) zamknął 15 sierpnia jedną ze swoich stron internetowych po udanym ataku hakerskim i zainfekowaniu złośliwym...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Saltus TUW sfinalizował zakup Macif Życie TUW

Dwa tygodnie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Saltus TUW sfinalizował umowę nabycia i stał się właścicielem 100% udziałów...


czytaj dalej

Compensa: Łupem włamywaczy pada średnio 11 tys. zł

Średnia wartość mienia przywłaszczonego wskutek kradzieży z włamaniem do domów i mieszkań w pierwszej połowie obecnego roku przekracza 11 tys. zł...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook