Reklama

PPK: Projekt ustawy trafił do Sejmu
czwartek, 06 września 2018 08:44

4 września do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) – programie dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania. W założeniu PPK mają umożliwić gromadzenie długoterminowych oszczędności, wypłacanych po zakończeniu aktywności zawodowej. W ocenie Instytutu Emerytalnego, niektóre postanowienia projektu będą miały negatywny wpływ na segment Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Od połowy 2019 r. gromadzenie oszczędności w ramach PPK będą mogły rozpocząć pierwsze grupy pracowników. Środki zgromadzone w programie przez uczestnika systemu będą stanowić jego prywatną własność i zostaną wypłacone po osiągnięciu przez niego 60. roku życia.

W ramach projektowanych rozwiązań przewidziano zawieranie dwóch rodzajów umów: o zarządzanie PPK (stronami będą podmiot zatrudniający i instytucja finansowa) i o prowadzenie PPK (stronami będą osoba zatrudniona i instytucja finansowa). Instytucje finansowe to: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przed PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, lub zakład ubezpieczeń.

Powszechność systemu nakłada na pracodawców obowiązek zawierania z instytucją finansową umowy o zarządzanie Planami, jeżeli zatrudniają co najmniej jedną osobę. Umowa o zarządzanie będzie zawierana z instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Umowa o prowadzenie będzie zawierana z instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Umowa o zarządzanie będzie wpisywana do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Wszyscy pracodawcy będą tworzyć PPK dla wszystkich zatrudnionych. Każdy z nich zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie  mógł się z niego wycofać, rezygnując  z dokonywania wpłat na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Założono jednak możliwość ponownego powrotu do programu – co 4 lata podmiot zatrudniający będzie informował uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji o ponownym dokonywaniu wpłat. Oznacza to, że jeśli będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

Wpłaty będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu. Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu, i 1,5% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podmiotu zatrudniającego. Uczestnik, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2%, ale nie mniejszej niż 0,5%. Podmiot zatrudniający będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5%. Oznacza to, że pracodawca każdemu pracownikowi będzie dodawał przynajmniej 1,5%, ale nie więcej niż 4% (wpłata podstawowa i dodatkowa). Uczestnik PPK będzie mógł także zadeklarować wpłatę dodatkową do 2%, co daje łącznie maksymalnie 4% (wpłata podstawowa i dodatkowa). W efekcie na konto pracownika będzie mogła wpływać łączna wpłata od 3,5 do 8% wynagrodzenia.

Koniec PPE?

Postanowienia aktu budzą jednak pewne kontrowersje. Eksperci Instytutu Emerytalnego zauważyli, że w projekcie ustawy o PPK znalazły się postanowienia (art. 133) istotnie modyfikujące relacje Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) do PPK. W opinii organizacji fakt ten praktycznie uniemożliwia utworzenie PPE, które zwalniałoby pracodawcę od obowiązku utworzenia PPK. Zgodnie z treścią opublikowanego uzasadnienia do ustawy w aktualnym projekcie ustawy o PPK utrzymano możliwość zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK przez pracodawców prowadzących PPE o składce podstawowej wynoszącej co najmniej 3,5%, jeśli do danego PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych. Jednakże powyższe warunki powinny być spełnione na dzień wejścia w życie ustawy o PPK (1 stycznia 2019 r.). Oznacza to, że dla zwolnienia pracodawcy z obowiązku tworzenia PPK koniecznie będzie posiadanie PPE o określonych parametrach jeszcze do końca obecnego roku. – W świetle faktu, że procedura tworzenia PPE, zarówno ta formalna, obejmująca postępowanie administracyjne przed Komisją Nadzoru Finansowego, jak też ta faktyczna obejmująca wybór usługodawcy PPE, zawarcie umów oraz późniejsze wdrożenie komunikacyjne, w praktyce musi trwać co najmniej kilkanaście tygodni, należy przyjąć, że już prawie nie ma szans na to, żeby podejmując decyzję teraz we wrześniu 2018 roku o utworzeniu PPE, pracodawca był w stanie zwolnić się z utworzenia PPK – tłumaczy dr Marcin Wojewódka, członek zarządu Instytutu Emerytalnego. – Tym samym wejście w życie przepisów o PPK w treści zawartej w projekcie ustawy o PPK powoduje, że żaden racjonalny pracodawca nie powinien już podejmować żadnych działań związanych z tworzeniem PPE, bo po prostu może nie zdążyć utworzyć PPE i cały jego trud pójdzie na marne. Tym samym pomysłodawcy PPK tylnymi drzwiami doprowadzili to tego, że nowe PPE już nie będą prawdopodobnie powstawały. Co więcej, projekt ustawy o PPK zawiera także takie przepisy, które stawiają pod znakiem zapytania zasadność, tak dla uczestników, jak też dla usługodawców, oszczędzania w formie PPE także w już istniejących programach – dodaje.

Więcej na temat projektu:
http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: Sejm, gu.com.pl)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook